Anvisningar till projektansökan till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention inklusive insatser till hbtqi-personer 2025

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att betala ut projektbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention, inklusive ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktade till hbtqi-personer.

Statsbidragets syfte

Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan även användas till olika projekt som exempelvis kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas för ett år i taget.

Förutsättningar för att kunna ansöka om bidrag

Bidraget kan antingen sökas för att starta nya projekt eller för att finansiera redan pågående projekt. Pågående projekt kan vara projekt som tidigare haft finansiering av någon annan aktör och idag står helt eller delvis utan finansiering.

Bidrag söks och beviljas för ett år i taget. Samma projekt kan maximalt beviljas medel tre år i rad. Varje år bedöms inkomna ansökningar i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. Ett beviljande av medel för ett år innebär inte en garanti till fortsatt ekonomiskt stöd vid nästa års utlysning.

Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas till en ideell organisation som:

  • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och
  • bedriver verksamhet som inte strider mot demokratins idéer, vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Övergripande villkor för statsbidrag

Villkor för att söka projektbidrag

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat förebyggande arbete inom området suicidprevention. Projektet ska uppfylla följande villkor:

  1. Projektet ska ha fokus på att förebygga suicid.
  2. Behovet av projektet ska vara väl motiverat och baseras på tydlig problemanalys och relevant kunskapsläge.
  3. Projektet ska ha en tydlig och genomarbetad projektplan (maximalt treårig), innehållande mål, aktiviteter och syftet med projektet. Projektplanen skickas tillsammans med ansökan.
  4. Projektet ska utvärderas, gärna i samverkan med forskare. En tydlig, genomarbetad plan för utvärdering ska bifogas ansökan.

Anvisningar för att fylla i ansökan om projektbidrag

I ansökningsblanketten ska ni tydligt sammanfatta det projekt ni söker bidrag för under året 2025. Ansökningsblanketten är en digital blankett som ni hittar på bidragets utlysningssida.

Ni kan skriva text direkt i ansökningsblanketten eller kopiera in text från ett annat dokument. Om ni kopierar in text är det dock viktigt att inte överskrida maximalt antal tecken för fältet. Om ni gör det raderas automatiskt den text som går över gränsen för antalet tecken, och då kan delar av texten gå förlorad.

Observera att om ni söker medel för flera projekt ska ni fylla i en egen ansökan för varje projekt.

Nedan ges mer detaljerade anvisningar om den information som ska fyllas i ansökningsblanketten.

1. Sammanfattande projektbeskrivning

Ge en kort beskrivning av hela projektet. Det ska framgå varför projektet behövs (bakgrund), vem projektet vänder sig till (målgrupp), vad ni vill uppnå (syfte) och hur ni tänker uppnå detta (metod). Sammanfattningen ska ge en god överblick av hela projektet och kunna publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

2. Beskriv om och hur projektet riktar sig specifikt till hbtqi-personer

Beskriv hur projektet ska bidra till att minska förekomsten av suicid i gruppen hbtqi-personer. Ange gärna referenser och källor.

3. Beskriv projektets koppling till suicidprevention

Beskriv hur projektet kopplar an till det nationella suicidpreventiva arbetet och hur projektet ska bidra till att minska förekomsten av suicid i befolkningen. Ange gärna referenser eller källor.

4. Redogör för bakgrund och behov av projektet

Redogör för hur projektet kan bidra till ökad kunskap inom området suicidprevention. Basera redogörelsen på en tydlig problemanalys och relevant kunskapsläge. Ange gärna referenser.

5. Beskriv kort den projektansvariga organisationen och dess verksamhet

Ansvarig för projektet är den organisation som ansöker om projektmedel. Redogör till exempel för organisationens inriktning, storlek och hur länge den har funnits. Om det är en större organisation vill vi få information om den del av organisa­tionen som berörs av projektet.

6. Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen

Jämlikhet i hälsa används här som ett överordnat begrepp för minskade skillnader mellan grupper om kön, utbildning, inkomst, födelseland, yrke, boendeort, sexuell läggning och så vidare.

7. Redogör för syftet med projektet

Redogör för syftet med projektet, det vill säga vad ni vill uppnå på ett övergripande plan.

8. Om projektet bedrivs i samverkan med forskare, beskriv kort deras roll i projektet

Beskriv vilket samarbete med universitet/lärosäte som finns. Beskriv om samverkan är etablerad eller om ni planerar att skapa en samverkan kopplad till projektet. Namnge gärna forskaren eller forskarna och beskriv kort deras kunskap inom området.

9. Om projektet bedrivs i samverkan med andra organisationer, beskriv kort organisationen/organisationerna och dess/deras verksamhet.

Om ni är flera organisationer som ska bedriva projektet tillsammans ska alla aktörer utöver projektansvarig organisation anges och beskrivas här.

10. Respekterar alla organisationer i projektet demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering?

Kryssa för Ja eller Nej. Enligt Folkhälsomyndighetens övergripande villkor måste alla projekt som beviljas medel respektera demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

11. Beskriv projektets målgrupp/-er samt vilken/vilka arenor arbetet kommer att ske på

Beskriv vem projektet riktar sig till. Ett projekt kan ha en eller flera målgrupper. Beskriven även vilken arena arbetet kommer att ske på. Arenan kan vara en plats eller ett sammanhang, som till exempel skolan. Beskriv så detaljerat som möjligt, till exempel om det är en skola i ett specifikt område med en specifik problematik. Beskriv om det finns en plan för hur projektet ska komma in på den tilltänkta arenan, exempelvis hur ni ska hitta lämpliga skolor och få med dem i projektet.

12. Ange projektets mål och aktiviteter

Här anger ni kortfattat vilka resultat projektet ska uppnå. Dessa mål följs upp vid er återrapportering till oss. Redogör för varje huvudsaklig aktivitet i projektet och när den ska vara genomförd. Aktiviteterna ska höra ihop med projektets mål. Ange en tidsplan för när respektive aktivitet ska vara genomförd. Beskriv vad aktiviteterna ska leda till och ange vilken aktör i projektet som är ansvarig för varje aktivitet. Exempel på aktiviteter kan vara att genomföra en enkätstudie, hålla utbildningar, ta fram material eller utforma en webbplats.

13. Beskriv hur projektet skiljer sig från er organisations ordinarie verksamhet

Beskriv hur projektet skiljer sig från er ordinarie verksamhet och varför det inte kan genomföras inom den ordinarie verksamheten.

14. Beskriv hur projektet och projektets resultat ska dokumenteras

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra. Dokumentationen kan till exempel beskriva vilka aktiviteter som har genomförts eller hur målgruppen har nåtts av insatsen. När projektet avslutas ska hela projektet kunna sammanställas i en slutrapport.

15. Beskriv er plan för utvärdering

Sammanfatta er plan för utvärdering här och bifoga gärna en mer utförlig plan i en bilaga. Ange vem som kommer genomföra utvärderingen. Alla projektmål ska ingå i utvärderingen.

16. Beskriv hur resultatet och den kunskap som tagits fram inom projektet ska tillämpas långsiktigt efter projekttidens slut och utan bidrag från Folkhälsomyndigheten?

Det är viktigt att projektets resultat och den kunskap som projektet har lett till tas tillvara och kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. Detta kan till exempel ske som fortsatt verksamhet i någon form. Här beskriver ni er planering för hur det kommer att ske, till exempel vem som kommer att ansvara för att bedriva verksamheten, hur den kan och kommer att spridas, och hur den ska finansieras utan bidrag från Folkhälsomyndigheten.

17. Ange om andra medel har sökts för samma projekt

Om ni sökt medel för samma projekt hos annan aktör, ange i så fall vilken/vilka.

18. Ange om det är något annat ni vill förmedla om projektet till Folkhälsomyndigheten.

Här kan ni ange information om projektet som inte har kommit fram tidigare i ansökan.

Beskrivning av budget i projektansökan

Det viktigt att uppgifterna om budget fylls i noggrant. När medel återredovisas utgår ni från de uppgifter som lämnats i budgeten i ansökan. Ta del av hjälptexterna i den elektroniska blanketten innan ni fyller i uppgifterna. Avrunda budgeten till närmaste tusental. Vid återrapportering av beviljade medel behöver den samverkande parten kunna styrka sina kostnader i projektet. Därför påminner vi er om att efterfråga bokföringsunderlag som styrker kostnader.

Personalkostnader

Här specificeras befattning, tjänstgöringsgrad i procent och kostnader per anställd. Dessa uppgifter ska noggrant fyllas i för varje tjänst ni söker medel för. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader såsom arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in.

Grundlön (månads- eller timlön), antal tjänster och omfattning i procent ska anges.

Exempel: 1 projektledare/forskare, månadslön heltid 28 000, omfattning 100 procent, i 12 månader + lönebikostnader = 504 000 kr. Belopp: 504 000 kr. Lönebikostnader beräknas här till cirka 50 procent av bruttolönen.

Kostnader för externa tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, till exempel arvoden till konsulter och föreläsare som ni avser att använda i den verksamhet ni ansöker medel för. Kostnader specificeras per uppdrag.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Här ska inga personalkostnader eller kostnader för tjänster anges. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.

Lokalkostnader

Redogör för beräknade lokalkostnader som har bäring på det sökta statsbidraget genom att ange kostnad för egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (ej reparationer). Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del av kostnaden som härrör till det sökta verksamhetsbidraget.

Inköp/investeringskostnader

Ange inköp eller investeringar som härrör till den verksamhet som organisationen ansöker medel för, till exempel inköp av teknisk utrustning (dock ej reparationer).

Resor och logi

Resor och logi ska vara kopplade till projektmålen och bör utgå från det mest hållbara resesättet. Redogör för i vilket syfte resorna ska genomföras (kopplat till aktiviteterna under projektmålen). Kostnaden ska kunna styrkas i efterhand.

Revisorskostnad

Här anges kostnader för revisorsgranskning. Den kvalificerade revisorn, det vill säga auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Information om eventuell annan finansiering/andra intäkter i projektet

Här ges information om eventuell annan finansiering/andra intäkter i projektet, utöver den sökta finansieringen. Även annat bidrag från Folkhälsomyndigheten som inte avser denna ansökan ska anges i bilagan

Bilagor

Handling som styrker vem som är firmatecknare/behörig företrädare.

Årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen samt vem/vilka som tecknar firma.

Projektplan för 2024–2026

En förutsättning för statsbidraget enligt förordningen är att ni har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp.

Organisationens aktuella stadgar

Dessa är organisationens egna föreskrifter för verksamheten. Dessa bör vara daterade så det framgår när de antogs.

Eventuell utvärderings/ forskningsplan

En eventuell utvärderings- eller forskningsplan beskriver hur utvärderingen eller forskningen ska genomföras om det blir aktuellt. Den innehåller syfte, tidsplan och resurser, och kan anpassas efter projektets utveckling och behov.

Eventuell lista på länkar till material som kan stötta projektansökan

Länkar till material som kan stötta projektansökan avser webbadresser eller referenser till dokument, artiklar, rapporter eller webbplatser som ger ytterligare information eller bevis för att stärka en projektansökan

Eventuellt övrigt material.

Skicka in ansökan

Ansökan slutförs i två steg.

  1. Först skickas den digitala ansökan in tillsammans med tillhörande bilagor.
    Därefter skrivs en blankett ut för underskrift av firmatecknare.
  2. Blanketten undertecknas av behörig firmatecknare och ett original av blanketten skickas per post till Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.

Senast den 9 september 2024 ska ansökan komma in till myndigheten.

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten.
För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Ytterligare information

För frågor om innehåll i ansökan kontakta:

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

För tekniska frågor och frågor om den digitala ansökningsblanketten kontakta:

bidrag@folkhalsomyndigheten.se