Beslut om fördelning av medel

Folkhälsomyndigheten fick in 26 ansökningar om medel och har beslutat att bevilja tre av dessa ansökningar. Medel fördelas till två ideella organisationer och en kommun. De tre projekten kompletterar varandra väl. Ett inriktar sig på elever som läser svenska för invandrare (SFI), ett på fritidsverksamhet och det tredje på att öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser i områden med stora geografiska avstånd.

Här kan du se vilka projekt som beviljats medel (PDF, 400 kB)

Besked skickas även ut per post till samtliga organisationer som skickat in en ansökan.

Samarbete med följeforskare

Folkhälsomyndigheten kommer att utse en forskargrupp vid en högskola eller ett universitet som blir följeforskare till de tre utvalda projekten. Processen att utse följeforskare är under handläggning. Följeforskning är en fortlöpande utvärdering med målet att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar via mejl till alla projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas.

Om utlysningen

Projektbidraget ska användas till att utveckla och prova nya arbetssätt för hälsofrämjande och förebyggande insatser som stärker skyddsfaktorer och förebygger riskfaktorer, i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre.

Aktuella arenor för arbetet är exempelvis fritidsverksamhet, föreningsliv, boenden, gymnasieskolan, SFI eller annan verksamhet som drivs i ideell- eller offentlig regi.

Projektbidrag har kunnat sökas för perioden juli-december 2018. Folkhälsomyndigheten avser att fördela medel till pågående projekt även för år 2019, under förutsättning att vi får fortsatta medel från regeringen kommande år och att pågående projekt följer plan.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Projektbidrag skiljer sig från verksamhetsbidrag och organisationsbidrag.

Följande aktörer kunde ansöka (enskilt eller i samverkan) i denna utlysning:

  • ideella organisationer
  • kommuner
  • länsstyrelser eller annan myndighet
  • landsting
  • regioner

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.

Relaterade dokument

Kriterier (PDF, 424 kB)