Under covid-19-pandemin har många folkhälsoinsatser ställts om till digitala alternativ och det är viktigt att förstå konsekvenserna av detta, såväl möjligheter som utmaningar. Medel kommer därför att fördelas till lokala och regionala utvecklingsprojekt med fokus på uppföljning av digitala ANDT-förebyggande arbetssätt. Uppföljningen ska beakta jämlikhet i hälsa.

Projekten ska bidra till ett långsiktigt, socialt hållbart och effektivt kunskapsbaserat förebyggande arbete på området ANDT.

Vem kan ansöka om medel

  • ideella organisationer
  • kommuner
  • regioner
  • länsstyrelser

Vi fördelar projektbidrag till olika aktörer som vill arbeta för ett mer kunskapsbaserat digitalt ANDT-förebyggande arbete på framförallt lokal och regional nivå.

Resultat och erfarenheter från projekt som beviljas medel är tänkta att spridas till andra som arbetar inom ANDT-området och till aktörer inom andra folkhälsoområden såsom spel om pengar och psykisk hälsa.

Projekten kan bedrivas i samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning, men i denna utlysning kan inte universitet och högskolor vara huvudsökande.

Kriterier

Se vilka kriterier som gäller för projektbidrag inom ANDT-området 2021.

En målsättning med projekten är att de ska bidra till att öka förutsättningar för en jämlik hälsa i befolkningen.

Ansökningsformulär och hjälptexter

I hjälptexten ser du vilka frågor som du behöver ha svar på när du skriver din ansökan. Hjälptexten förtydligar och förklarar frågorna i ansökningsformuläret.

Vissa handlingar måste följa med ansökan för att den ska vara komplett.

Skicka in ansökan

Din digitala ansökan ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 2021-05-24. Det innebär att du måste ha klickat på länken "Skicka in" senast klockan 24.00 samma dag och försäkra dig om att ansökan verkligen skickats in. För sent inkommen ansökan avvisas alltid. Formulär för underskrift ska skrivas ut, undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Folkhälsomyndigheten per post via adressen nedan. Formuläret för underskrift blir tillgängligt och fylls i efter att den digitala ansökan skickats in.

Ansök online här

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Bedömningsprocess i flera steg

En arbetsgrupp med utredare gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån:

  • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier

Läs om kriterier för projektbidrag inom ANDT-området 2021

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömargrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden som bedömer:

  • kvalitet
  • genomförbarhet.

Om alla ansökningar uppfyller kriterierna ovan behöver vi prioritera. Arbetsgruppen bedömer då hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i juni 2021

Vilka projekt som får medel för år 2021 kommer att meddelas i juni genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en lista på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess och att Folkhälsomyndighetens beslut i denna utlysning om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

Alla projekt ska redovisas

Medel som beviljas ska användas under 2021 och bidraget ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla projekt som har beviljats bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2021 års medel återrapporteras senast den 28 februari 2022.

Läs mer