Medlen kommer att fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel för 2017 i detta syfte.

Syftet med projektbidraget är att skapa förutsättningar för och utveckla det hiv och STI-förebyggande arbetet i Sverige samt vara ett led i att uppnå målen i regeringens nationella strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60). Folkhälsomyndigheten fördelar ca 7 miljoner kronor.

Ansökan

Ansökningsformulär till Projektbidrag för hiv/STI prevention 2017 (Word, 85 kB)

Ansökan skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. Handlingar ska bifogas som styrker att behörig firmatecknare äger rätt att underteckna ansökan.
Varje ansökan ska skickas både med post och e-post och vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 15 september 2016 enligt följande:

 • Ett underskrivet original av ansökan skickas med post till:
  Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
 • Ansökan inklusive alla bilagor skickas med e-post till:
  statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Vilka kan ansöka om bidrag

Folkhälsomyndigheten riktar sin inbjudan till aktörer inom området hiv och STI-prevention till exempel landsting, kommuner, kunskapsnätverk, civilsamhällets organisationer, statliga institutioner och universitet/högskolor.

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.

Myndighetens övergripande kriterier

Kriterier för bidrag

Med projekt avses en i tid avgränsad verksamhet som skiljer sig från den sökandes ordinarie verksamhet.

 • Projektet ska ha fokus på särskilt risktagande och riskutsatta grupper när det gäller hiv och STI och/eller vara projekt som motverkar stigma och diskriminering av personer som lever med hiv.
 • Projektet ska utgå från den nationella strategin för hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
 • Projektet ska kvalitetssäkras med kvalitetssäkringsverktyget Succeed och skriftligen slutrapporteras efter projekttiden.
 • Projektmedel kan inte användas till enstaka arrangemang såsom konferens eller utbildningstillfälle.

Ansökningar som uppfyller nedanstående kriterier kommer att prioriteras under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda:

 • Projekt av nationellt intresse
 • Projekt med migrantperspektiv

Projektmedel avser kalenderåret 2017.

Inkomna ansökningar kommer att bedömas utifrån myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme. Bedömningen sker i konkurrens med övriga ansökningar och utifrån ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna, kvalitet och genomförbarhet. Folkhälsomyndigheten avser att meddela beslut under januari 2017.

Redovisning

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla projekt som har fått bidrag om hur och när verksamhet och ekonomi ska redovisas. Preliminärt ska 2017 års medel återrapporteras senast den 1 mars 2018.

De resultat och erfarenheter som projekten genererar kan komma att publiceras i Folkhälsomyndighetens egna rapporter eller här på webbplatsen.