Anvisningar till ansökan om projektbidrag till organisationer verksamma inom hiv/STI-prevention 2024

Lyssna

Statsbidragets syfte

Projektbidrag kan sökas för arbete som syftar till att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Projekt inom följande områden kommer att prioriteras, utan inbördes ordning:

 • Extern utvärdering av ideella organisationers aktiviteter och insatser som syftar till att vara stigmareducerande.
 • Insatser för att förbättra kunskapen om hiv generellt eller utifrån intersektionella perspektiv inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, och hos tolkpersonal.
 • Insatser som riktar sig till äldre personer som lever med hiv.
 • Insatser för att nå ut med information och erbjudande om testning till personer med utländsk bakgrund som inte nås av den hälsoundersökning som erbjuds av regionerna.
 • Insatser för att öka deltagandet av personer med utländsk bakgrund i civilsamhällets socialt stödjande insatser för personer som lever med hiv.
 • Insatser för att öka kunskapen om att välbehandlad hiv (omätbara virusnivåer) inte överförs vid sex (U står för Undetectable=Untransmittable och syftar till att välbehandlad hiv (omätbara virusnivåer) inte överförs vid sex).
 • Insatser för personer med utländsk bakgrund för att minska självstigma.
 • Preventiva insatser som riktar sig till män som har sex med män med utländsk bakgrund.

Vilka kan ansöka?

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer i hela landet.

Förutsättningar för bidrag

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som:

 • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål.
 • bedriver arbete för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar och har gjort det under minst två år.
 • tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilda överförda.
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 • utformar sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Om medel söks för en satsning under längre tid än ett år måste organisationen även:

·   ha upprättat en treårsplan för projektbidraget, i vilken det framgår vad organisationen planerar att genomföra och följa upp i relation till projektet under treårsperioden.

Mer information under övergripande villkor

Om det finns särskilda skäl kan en organisation få dispens från kraven att ha bedrivit arbete minst två år. När Folkhälsomyndigheten bedömer om det finns särskilda skäl för dispens tittar vi särskilt på om det finns ett behov av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.

Kriterier för att söka projektbidrag

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat förebyggande arbete inom området hiv- och STI. Projektet ska uppfylla följande kriterier:

 1. Projektet ska ha fokus på att begränsa spridning av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde.
 2. Behovet av projektet ska vara väl motiverat och baseras på tydlig problemanalys och relevant kunskapsläge.
 3. Projektet ska ha en tydlig och genomarbetad projektplan, innehållande mål, aktiviteter och syftet med projektet. Projektplanen bifogas tillsammans med ansökan.

Anvisningar för att fylla i ansökan om projektbidrag

I ansökningsblanketten ska ni tydligt sammanfatta det projekt ni söker bidrag för under året 2024. Ansökningsblanketten är en digital blankett som ni hittar på bidragets utlysningssida.

Ni kan skriva text direkt i ansökningsblanketten eller kopiera in text från ett annat dokument. Om ni kopierar in text är det dock viktigt att inte överskrida maximalt antal tecken för fältet. Om ni gör det raderas automatiskt den text som överskrider gränsen för antalet tecken, och då kan delar av texten gå förlorad.

Observera att om ni söker medel för flera projekt ska ni fylla i en egen ansökan för varje projekt.

Anvisningar om den information som ska fyllas i ansökningsblanketten

Grunduppgifter

Under fliken Grunduppgifter fyller ni i information om projektets namn, sökt belopp, den sökande organisationen, information om konto som det ekonomiska bidraget ska utbetalas till, projektansvarig person, samt kontaktuppgifter till extern, oberoende och kvalificerad revisor.

Projektbeskrivning

1. Sammanfattande projektbeskrivning

Ge en kort beskrivning av hela projektet. Det ska framgå varför projektet behövs (bakgrund), vem projektet vänder sig till (målgrupp), vad ni vill uppnå (syfte) och hur ni tänker uppnå detta (metod). Sammanfattningen ska ge en god överblick av hela projektet och kunna publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

2. Beskriv om projektets koppling till förebyggande av spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar

Beskriv hur projektet kopplar an till den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar och hur projektet ska bidra till att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde. Ange gärna referenser eller källor.

3. Redogör för bakgrund och behov av projektet

Redogör för hur projektet kan bidra till ökad kunskap inom området hiv och STI. Basera redogörelsen på en tydlig problemanalys och relevant kunskapsläge. Ange gärna referenser.

4. Beskriv projektets målgrupp/-er samt vilken/vilka arenor arbetet kommer att ske på

Beskriv vem projektet riktar sig till. Ett projekt kan ha en eller flera målgrupper. Beskriv även vilken arena arbetet kommer att ske på. Arenan kan vara en plats eller ett sammanhang där projektet genomförs, som till exempel skolan. Beskriv så detaljerat som möjligt, till exempel om det är en skola i ett specifikt område med en specifik problematik. Beskriv om det finns en plan för hur projektet ska komma in på den tilltänkta arenan, exempelvis hur ni ska hitta lämpliga skolor och få med dem i projektet.

5. Ange projektets insatser

Redogör för varje huvudsaklig aktivitet i projektet och när den ska vara genomförd. Aktiviteterna ska höra ihop med projektets mål. Ange en tidsplan för när respektive aktivitet ska vara genomförd. Beskriv vad aktiviteterna ska leda till och ange vilken aktör i projektet som är ansvarig för varje aktivitet. Exempel på aktiviteter kan vara att genomföra en enkätstudie, hålla utbildningar, ta fram material eller utforma en webbplats.

6) Ange vilka resultat ni bedömer att insatserna kommer att leda till

Här anger ni kortfattat vilka resultat projektet ska uppnå. Dessa mål följs upp vid er återrapportering till oss.

7. Beskriv hur projektet och projektets resultat ska dokumenteras

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra. Dokumentationen kan till exempel beskriva vilka aktiviteter som har genomförts eller hur målgruppen har nåtts av insatsen.

8. Beskriv er plan för utvärdering

Sammanfatta er plan för utvärdering här och bifoga gärna en mer utförlig plan i en bilaga. Ange vem som kommer genomföra utvärderingen. Samtliga projektmål ska ingå i utvärderingen.

9. Beskriv hur resultatet och den kunskap som tagits fram inom projektet ska tillämpas långsiktigt efter projekttidens slut

Det är viktigt att projektets resultat och den kunskap som projektet har lett till tas tillvara och kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. Detta kan till exempel ske som fortsatt verksamhet i någon form. Här beskriver ni er planering för hur det kommer att ske, såsom. vem som kommer att ansvara för att bedriva verksamheten, hur den kan och kommer att spridas, och hur den ska finansieras utan bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Projektorganisation

10. Beskriv kort den projektansvariga organisationen och dess verksamhet

Ansvarig för projektet är den organisation som ansöker om projektmedel. Redogör till exempel för organisationens inriktning, storlek och hur länge den har funnits. Om det är en större organisation vill vi få information om den del av organisa­tionen som berörs av projektet.

11. Om projektet bedrivs i samverkan med andra organisationer, beskriv kort organisationen/organisationerna och dess/deras verksamhet

Här ska ni namnge eventuella aktörer som ni ska samarbeta med för att uppnå projektets mål. Fyll endast i de samarbetspartner som aktivt arbetar tillsammans med er för att uppnå projektets mål.

12. Respekterar alla organisationer i projektet demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering?

Kryssa för ja eller nej. Enligt Folkhälsomyndighetens övergripande villkor måste alla projekt som beviljas medel respektera demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

13. Beskriv hur projektet skiljer sig från er organisations ordinarie verksamhet

Beskriv hur projektet skiljer sig från er ordinarie verksamhet och varför det inte kan genomföras inom den ordinarie verksamheten.

14. Ange om andra medel har sökts för samma projekt.

Om ni sökt medel för samma projekt hos annan aktör, ange i så fall vilken/vilka.

15. Ange om det är något annat ni vill förmedla om projektet till Folkhälsomyndigheten

Här kan ni ange information om projektet som inte har kommit fram tidigare i ansökan.

Beskrivning av budget i projektansökan

Det är viktigt att uppgifterna om budget fylls i noggrant. Avrunda budgeten till närmaste tusental.

När medel återredovisas utgår ni från de uppgifter som lämnats i budgeten i ansökan. Ta del av hjälptexterna i den elektroniska blanketten innan ni fyller i uppgifterna. Medlen ska vara särredovisade, det vill säga i budgetredovisningen i återrapporteringsblanketten ska endast statsbidraget ingå. Här redovisar ni exakta siffror och avrundar inte till tusental. Ni behöver kunna styrka era kostnader i projektet. Därför påminner vi er om att efterfråga bokföringsunderlag som styrker era kostnader.

Personalkostnader

Här specificeras befattning, tjänstgöringsgrad i procent och kostnader per anställd. Dessa uppgifter ska noggrant fyllas i för varje tjänst ni söker medel för. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader såsom arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån till exempel matkuponger får inte räknas in.

Grundlön (månads- eller timlön), antal tjänster och omfattning i procent ska anges.

Exempel: 1 projektledare/forskare, månadslön heltid 28 000, omfattning 100 %, i 12 månader + lönebikostnader = 504 000 kr. Belopp: 504 000 kr. Lönebikostnader beräknas här till ca 50 % av bruttolönen.

Kostnader för externa tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, till exempel arvoden till konsulter och föreläsare som ni avser att använda i den verksamhet ni ansöker medel för. Kostnader specificeras per uppdrag.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Här ska inga personalkostnader eller kostnader för tjänster anges. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.

Lokalkostnader

Redogör för beräknade lokalkostnader som har bäring på det sökta statsbidraget genom att ange kostnad för egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (ej reparationer). Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del av kostnaden som härrör till det sökta projektbidraget.

Inköp/investeringskostnader

Ange inköp eller investeringar som härrör till den verksamhet som organisationen ansöker medel för, till exempel inköp av teknisk utrustning (dock ej reparationer).

Resor och logi

Nationella och internationella resor och tillhörande logi ska vara kopplade till projektmålen. Resorna bör utgå från det klimatmässiga mest hållbara resesättet. Redogör för vilket syfte resorna ska genomföras och hur de kopplar an till aktiviteterna under projektmålen. Kostnaden ska kunna styrkas i efterhand.

Revisorskostnad

Här anges kostnader för revisorsgranskning. Den kvalificerade revisorn, det vill säga auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Bilagor

Här laddar ni upp bilagor till er ansökan.

Kom ihåg att ladda upp bilagorna som separata dokument. Namnge gärna dokumenten enligt rubrikerna nedan.

Om dokumenten inte finns digitalt kan de skickas in med post, se adressen under fliken Skicka in ansökan nedan. Meddela i rutan Bilagor som skickar per post om de bilagor som ni skickar med post. Meddela även om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare, skriv gärna beräknat datum när dessa bilagor skickas till oss.

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten, för sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Ansökan ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 30 september 2023.