Sista ansökningsdag har nu passerat för 2017 års medel, sammanlagt fick vi in 67 ansökningar. Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela medel till 24 projekt. Bland de nya projekten kommer till exempel ett att titta på hur man kan utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet på ungdomsmottagningar, ett annat att se över möjligheten att göra tobaksavvänjning tillgängligt på andra språk och två andra fokusera på att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem.

Lista över samtliga beviljade projekt 2017

Projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete fördelas till projekt inom tre olika kategorier:

 • projekt som utvecklar nya metoder och arbetssätt
 • projekt som tillämpar redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt på nya grupper eller arenor
 • ettåriga förberedande projekt.

De nya projekt som beviljats är projekt som ska utveckla nya metoder och arbetssätt samt till ettåriga förberedande projekt. Bidragen ska skapa förutsättningar för en ökad användning av effektiva metoder och arbetssätt i det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i Sverige och vara ett led i att uppnå målen i regeringens ANDT-strategi. Vi prioriterar bland annat samverkansprojekt och projekt som har ett jämlikhets-, jämställdhets- och/eller barn- och unga-perspektiv i syfte att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa.

Klicka här om du vill läsa om de projekt som pågår under 2017

Vad händer nu?

Alla ansvariga organisationer som ansökt om medel inför 2017 kommer att få sitt beslut per post. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd får inte överklagas. Vill du veta mer om varför/varför inte ditt projekt beviljats medel kan du begära ut en bedömning av er ansökan. Se rutan med kontaktuppgifter. Nästa utlysning för 2018 års medel öppnar under våren 2017.

2017 års utlysning

I 2017 års utlysning kunde projektbidrag sökas av:

 • idéburna organisationer
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • universitet
 • högskolor
 • FoU-enheter
 • landsting
 • regioner

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag. Se även övergripande kriterier för bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Se vilka kriterier som gäller för respektive kategori; förbereda, tillämpa och utveckla, under rubriken relaterade dokument.

Urvalsprocess i flera steg

Utredare på Folkhälsomyndigheten arbetar i par och bedömer i ett första skede ansökningarna och landar i en preliminär rekommendation till beslut. De utredare som är med och bedömer ansökningar har sakkunskap inom relevanta områden. I de bedömningspar som bedömer ansökningar inom kategorierna tillämpa och utveckla är minst en av utredarna disputerad. Den första bedömningen sker utifrån:

 • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier
 • kvalitet
 • genomförbarhet.

Därefter genomförs ett bedömningsmöte med samtliga utredare som bedömt ansökningar. Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan tittar vi på hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Efter bedömningsmötet tar vi fram ett förslag till fördelning som ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör. Medlen fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får uppdrag från regeringen att fortsätta dela ut bidrag även 2017, vilket vi får reda på i det regleringsbrev som vanligtvis kommer i slutet av december. Först när vi fått besked om fortsatt uppdrag kan generaldirektören besluta om fördelning av bidrag.

Redovisning

Bidragen ska återredovisas. De som är inne på sitt sista projektår ska slutrapportera sina projekt och då vill vi gärna att ni använder er av Lathund för rapporter. (PDF, 263 kB). Instruktioner om redovisningen av 2016 års medel finns nedan.

Redovisning av 2016 års medel

Medel för år 2016 ska återrapporteras senast den 28 februari 2017. Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Du återrapporterar genom att klicka på denna länk

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser ert projekt när du loggat in. Det finns tre typer av återrapporteringsformulär:

 • Ett formulär för projekt som haft ett Förberedande projekt under 2016.
 • Ett förenklat formulär för Pågående projekt, som förväntas fortsätta under 2017.
 • Ett formulär för Slutrapportering för de projekt som pågått under flera år och är inne på sitt sista projektår 2016. De ska förutom att inkomma med återrapportering även inkomma med en rapport och då vill vi gärna att ni använder er av Lathund för rapporter. (PDF, 263 kB)

Relaterade dokument

Specifika kriterier för förberedande projekt (PDF, 130 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att tillämpa redan kända och verkningsfulla förebyggande metoder och/eller arbetssätt (PDF, 133 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt (PDF, 132 kB)

Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017, nya projekt (PDF, 337 kB)

Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017, pågående projekt (PDF, 133 kB)

Lathund för att skriva rapporter (PDF, 263 kB)

Läs mer

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete