Sista ansökningsdag för 2018 års medel har nu passerat. Sammanlagt fick vi in 48 ansökningar.

Projektbidrag inom det hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbetet fördelas inom tre olika kategorier

 • projekt som utvecklar nya metoder eller arbetssätt
 • projekt som tillämpar redan kända och verkningsfulla metoder eller arbetssätt för nya grupper eller på nya arenor
 • ettåriga förberedande projekt.

Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige. Projektbidragen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner. Vi ser gärna projekt som utvärderar effekterna av hälsofrämjande och förebyggande insatser med hänsyn till socioekonomiska skillnader. Vi prioriterar samverkansprojekt mellan idéburna organisationer och forskare, och projekt som har ett jämlikhets-, jämställdhets- eller barns och ungas perspektiv, i syfte att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa.

För 2017 fördelade Folkhälsomyndigheten bidrag till 24 ANDT-förebyggande projekt, varav 16 pågående projekt beviljades medel för sitt andra eller tredje projektår. Åtta projekt var nya. Projekten beviljades mellan 500 000 kronor och 3,2 miljoner kronor vardera.

Läs mer om de projekt som pågår under 2017.

Vad händer nu?

Sista ansökningsdag var den 18 september och nu arbetar vi med att bedöma ansökningarna utifrån fastställda kriterier. Nästa utlysning för 2019 års medel öppnar under våren 2018.

Bedömningsprocess i flera steg

En arbetsgrupp med utredare gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån

 • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier.

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömargrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden. Flertalet av dessa utredare är disputerade. Bedömargruppen tittar på

 • kvalitet
 • genomförbarhet.

Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan tittar vi på hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Efter att bedömargruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tar vi fram ett förslag till fördelning. Förslaget ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör. Medlen fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får uppdrag från regeringen att fortsätta dela ut bidrag även 2018, vilket vi får reda på i det regleringsbrev som vanligtvis kommer i slutet av december. Först när vi fått besked om fortsatt uppdrag kan generaldirektören besluta om fördelning av bidrag.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2018

Vilka projekt som får medel för 2018 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en lista på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess, samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

2018 års utlysning

I 2018 års utlysning kunde projektbidrag sökas av

 • idéburna organisationer
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • universitet
 • högskolor
 • FoU-enheter
 • landsting
 • regioner.

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag. Se även övergripande villkor för bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Se vilka kriterier som gäller för respektive kategori; förbereda, tillämpa och utveckla, under rubriken relaterade dokument.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2018 års medel återrapporteras senast den 28 februari 2019.

Ni som ska återrapportera 2017 års medel

Vi kommer att skicka ut information och länk till återrapporteringsformulär per e-post under oktober. Sista dag att återrapportera medel är 28 februari 2018.
Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Du återrapporterar genom att klicka på denna länk.

Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser ert projekt när du loggat in. Det finns tre typer av återrapporteringsformulär:

Relaterade dokument

Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 214 kB)

Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 68 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt (PDF, 132 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller arbetssätt (PDF, 132 kB)

Specifika kriterier för förberedande projekt (PDF, 131 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2018, nya projekt (PDF, 431 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2018, pågående projekt (PDF, 148 kB)

Relaterad läsning

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete