Sista ansökningsdag för 2018 års medel har nu passerat. Sammanlagt fick vi in 45 ansökningar. Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela medel till 16 projekt. Bland de nya projekten kan nämnas en utvärdering av ett program som syftar till att minska tobaksbruk och illegal försäljning av tobak till minderåriga. Ett annat projekt syftar till att förebygga alkoholproblem genom insatser i arbetslivet.

Här finns listan över samtliga beviljade projekt.

De nya projekt som beviljats är projekt som ska utveckla nya metoder och arbetssätt samt till ettåriga förberedande projekt. Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige.

Klicka här om du vill läsa om de projekt som pågått under 2017.

Vad händer nu?

Alla ansvariga organisationer som ansökt om medel inför 2018 kommer att få sitt beslut per post. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd får inte överklagas. Vill du veta mer om varför/varför inte ditt projekt beviljats medel kan du begära ut en bedömning av er ansökan. Se kontaktuppgifter högst upp till höger. Nästa utlysning för 2019 års medel öppnar under våren 2018.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2018 års medel återrapporteras senast den 28 februari 2019. Instruktioner om redovisningen av 2017 års medel finns nedan.

Ni som ska återrapportera 2017 års medel

Medel för 2017 ska återrapporteras senast den 28 februari 2018.
Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Du återrapporterar genom att klicka på denna länk.

Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser ert projekt när du loggat in. Det finns tre typer av återrapporteringsformulär:

2018 års utlysning

Projektbidrag inom det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet fördelas inom tre olika kategorier

 • projekt som utvecklar nya metoder eller arbetssätt
 • projekt som tillämpar redan kända och verkningsfulla metoder eller arbetssätt för nya grupper eller på nya arenor
 • ettåriga förberedande projekt.

Vi prioriterar samverkansprojekt mellan idéburna organisationer och forskare, och projekt som har ett jämlikhets-, jämställdhets- eller barns och ungas perspektiv, i syfte att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa. Vi ser gärna projekt som utvärderar effekterna av hälsofrämjande och förebyggande insatser med hänsyn till socioekonomiska skillnader.

I 2018 års utlysning kunde projektbidrag sökas av

 • idéburna organisationer
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • universitet
 • högskolor
 • FoU-enheter
 • landsting
 • regioner.

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag. Se även övergripande villkor för bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Se vilka kriterier som gäller för respektive kategori; förbereda, tillämpa och utveckla, under rubriken relaterade dokument.

Urvalsprocess i flera steg

En arbetsgrupp med utredare gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån

 • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier.

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömargrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden. Flertalet av dessa utredare är disputerade. Bedömargruppen tittar på

 • kvalitet
 • genomförbarhet.

Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan tittar vi på hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Efter att bedömargruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tar vi fram ett förslag till fördelning. Förslaget ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör.

Relaterade dokument

Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 214 kB)

Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 68 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt (PDF, 132 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller arbetssätt (PDF, 132 kB)

Specifika kriterier för förberedande projekt (PDF, 131 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2018, nya projekt (PDF, 431 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2018, pågående projekt (PDF, 148 kB)

Relaterad läsning

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete