Sök projektbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet 2020

ANSÖKAN ÖPPEN: Nu är utlysningen öppen för att söka projektbidrag för lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2020 inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Sista ansökningsdag är den 16 september 2019.

För en lokal och regional kunskapsutveckling på ANDT-området

Vi fördelar projektbidrag till olika aktörer som vill arbeta för ett mer kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete på framförallt lokal och regional nivå. De projekt som beviljas bidrag utvärderas vetenskapligt för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom ANDT-området.

Samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning

Projekten ska bedrivas i ett nära samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning. Detta kan exempelvis vara en verksamhet i en kommun eller en ideell organisation som samarbetar med forskare och där forskare ansvarar för utvärderingen i projektet.

För en mer jämlik hälsa

En målsättning med projekten är att de ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen. Ansökan ska därför ha ett jämlikhets-, jämställdhets- och/eller barn- och ungaperspektiv.

Bidrag kommer att fördelas till

 • utvecklingsprojekt (kan bedrivas under maximalt 3 år)
 • ettåriga förberedande projekt som ska leda till en ansökan för ett kommande utvecklingsprojekt (1 år)
 • pågående projekt (år 2 eller 3)

Förutsättningen till fördelning är att Folkhälsomyndigheten beviljas medel för ändamålet.

Vilka kan söka bidrag?

Projektbidraget kan sökas av

 • ideella organisationer
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • landsting
 • regioner
 • universitet
 • högskolor
 • FoU-enheter.

Om ett universitet, högskola eller en FoU-enhet är huvudsökande ska det framgå av ansökan att ett samarbete finns med till exempel en ideell organisation, länsstyrelse eller kommun. Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.

För 2019 fördelade Folkhälsomyndigheten bidrag till 15 ANDT-förebyggande projekt, varav 12 pågående projekt beviljades medel för sitt andra eller tredje projektår. Tre projekt är nya för året, varav samtliga är ettåriga förberedande projekt. Projekten beviljades mellan cirka 586 000 kronor och 3 miljoner kronor vardera.

Här hittar du mer information om de projekt som pågår under 2019.

Så här ansöker du om projektbidrag

Ansökan görs online via webbformulär. Läs instruktionen nedan innan du påbörjar ansökan.

Schematisk bild över de olika stegen i ansökningsprocessen

Från projektidé till färdig ansökan:

 1. Projektidé
  Börja med en idé till ett ANDT-förebyggande projekt.
 2. Läs kriterierna
  Läs kriterierna noggrant: Folkhälsomyndighetens övergripande villkor för statsbidrag och kriterierna för projektbidrag inom ANDT 2020 (PDF, 168 kB) som är indelade i två olika kategorier:
  • Kategori 1. Utvecklingsprojekt som kan bedrivas under maximalt 3 år
  • Kategori 2. Ettåriga förberedande projekt som ska leda till en ansökan för ett kommande utvecklingsprojekt
 3. Läs ansökningsformulär och hjälptexter noggrant
  I hjälptexterna (PDF, 322 kB) ser du vilka frågor som du behöver ha svar på när du skriver ansökan. Hjälptexten förtydligar och förklarar frågorna i ansökningsformuläret och finns både att skriva ut som pdf-fil eller att läsa direkt i ansökningsformuläret i anslutning till respektive fråga. Observera att frågorna skiljer sig åt mellan de olika kategorierna.
 4. Välj kategori
  Gör din projektansökan i rätt kategori. Ansökningsförfarandet skiljer sig mellan de olika kategorierna utvecklingsprojekt och förberedande projekt och det är därför viktigt att välja rätt kategori från början. Hjälptexten kan vägleda dig till vilken kategori som passar ditt projekt.
 5. Fyll i ansökan
  Börja i god tid med att fylla i ansökningsformuläret. Sista ansökningsdag är 16 september 2019. Du kan när som helst välja att spara dokumentet och återuppta ansökan vid ett annat tillfälle. I ansökan ska du förklara vad ni vill göra i projektet, varför, hur och till vilken kostnad. För att vi ska kunna bedöma projektet är det mycket viktigt att du skriver detaljerat och tydligt.
  Läs igenom dina svar och kontrollera att all information som du vill förmedla finns med.
  Om något är oklart får du gärna kontakta arbetsgruppen med frågor före den 16 september 2019.
 6. Bifoga bilagor
  Vissa handlingar måste följa med ansökan för att den ska vara komplett: handling som styrker vem som är firmatecknare/behörig företrädare (t ex utdrag från delegationsordning, årsmötesprotokoll för ideella organisationer), organisationens aktuella stadgar (gäller ideella organisationer), eventuellt kontobevis från bank om bankkontonummer har angetts (gäller ideella organisationer).
  Kom ihåg att bifoga utvärderingsplan och cv för ansvarig forskare om du ansöker i kategori 1: utvecklingsprojekt.
  Det går att bifoga kompletterande handlingar såsom till exempel projektplan eller tidsplan för att stärka din ansökan.
 7. Skicka in ansökan
  Din digitala ansökan ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 16 september 2019. Det innebär att du måste ha klickat på länken "Skicka in" senast klockan 24.00. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.
  Formulär för underskrift ska skrivas ut, undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till Folkhälsomyndigheten per post:
  Folkhälsomyndigheten
  Box 505
  831 26 Östersund
  Formuläret blir tillgängligt och fylls i efter att den digitala ansökan skickats in.

Ansök här

Projektbidragen kommer att fördelas under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får uppdrag från regeringen att fortsätta dela ut bidrag även 2020. Besked om vilka som beviljas bidrag kommer i januari 2020 både här på vår webbplats och per post.

För dig som söker bidrag för pågående projekt

Till dig, vars projekt redan pågår under 2019 och som ska söka medel för år två eller tre, skickar vi även information per e-post. Här kan du ansöka om fortsatta medel och i hjälptexten (PDF, 222 kB) hittar du stöd för att fylla i din ansökan korrekt.

För dig som redan har fått bidrag för ett förberedande projekt

Förberedande projekt är ettåriga. Den som har ett förberedande projekt, som pågått under 2019 och som vill fortsätta sin verksamhet 2020, ska ansöka om bidrag som ett nytt projekt i kategorin utvecklingsprojekt och följa instruktionerna för ansökan i denna kategori.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2020 års medel återrapporteras senast den 26 februari 2021.

Relaterade dokument

Kriterier för projektbidrag inom ANDT-området 2020 (PDF, 168 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2020, nya projekt (PDF, 322 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2020, pågående projekt (PDF, 222 kB)

Läs mer

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Status

ANSÖKAN ÖPPEN

Sista datum för ansökan:
2019-09-16

Ansökan görs online via webbformulär.

Gå till toppen av sidan