Projektbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet 2020

ANSÖKAN STÄNGD: Sista ansökningsdag för 2020 års projektbidrag var den 16 september 2019. Beslut om vilka som beviljas projektbidrag kommer i januari 2020.

Projektbidrag för lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2020 inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) kommer att fördelas inom tre olika kategorier:

  • utvecklingsprojekt (kan bedrivas under maximalt 3 år)
  • ettåriga förberedande projekt som ska leda till en ansökan för ett kommande utvecklingsprojekt (1 år)
  • pågående projekt (år 2 eller 3).

Förutsättningen till fördelning är att Folkhälsomyndigheten beviljas medel för ändamålet.

För en lokal och regional kunskapsutveckling på ANDT-området

Vi fördelar projektbidrag till olika aktörer som vill arbeta för ett mer kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete på framförallt lokal och regional nivå. De projekt som beviljas bidrag utvärderas vetenskapligt för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom ANDT-området. Projekten ska bedrivas i samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning, exempelvis en verksamhet i en kommun eller en ideell organisation som samarbetar med forskare och där forskare ansvarar för utvärderingen i projektet. En målsättning med projekten är att de ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen. Ansökan ska därför ha ett jämlikhets-, jämställdhets- och/eller barn- och ungaperspektiv.

För 2019 fördelade Folkhälsomyndigheten bidrag till 15 ANDT-förebyggande projekt, varav 12 pågående projekt beviljades medel för sitt andra eller tredje projektår. Tre projekt är nya för året, varav samtliga är ettåriga förberedande projekt. Projekten beviljades mellan cirka 586 000 kronor och 3 miljoner kronor vardera.

Här hittar du mer information om de projekt som pågår under 2019

Vad händer nu?

Sista ansökningsdag var den 16 september och nu arbetar vi med att bedöma ansökningarna utifrån fastställda kriterier. Nästa utlysning för 2021 års medel beräknas öppna under våren 2020.

Bedömningsprocess i flera steg

En arbetsgrupp med utredare gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån

  • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömargrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden. Flertalet av dessa utredare är disputerade. Bedömargruppen tittar på

  • kvalitet
  • genomförbarhet.

Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan tittar vi på hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Efter att bedömargruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tas förslag till fördelning fram. Medlen fördelas under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får uppdrag från regeringen att fortsätta dela ut bidrag även år 2020, vilket vi får reda på i det regleringsbrev som vanligtvis kommer i slutet av december. Först när vi fått besked om fortsatt uppdrag kan generaldirektören fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2020

Vilka projekt som får medel för år 2020 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en lista på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

Projektbidraget kunde sökas av: ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, landsting, regioner, universitet, högskolor och FoU-enheter. Projektbidrag fördelas inte till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.

Se vilka kriterier som gäller för projektbidrag inom ANDT-området 2020 under rubriken relaterade dokument.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2020 års medel återrapporteras senast den 26 februari 2021.

Relaterade dokument

Kriterier för projektbidrag inom ANDT-området 2020 (PDF, 168 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2020, nya projekt (PDF, 322 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2020, pågående projekt (PDF, 222 kB)

Läs mer

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Status

ANSÖKAN STÄNGD

Sista datum för ansökan:
2019-09-16

Gå till toppen av sidan