Sista ansökningsdag för 2019 års medel har passerat. Sammanlagt fick vi in 45 ansökningar, varav nio gällde redan pågående projekt och 36 ansökningar gällde nya projekt.

Projektbidrag inom det hälsofrämjande- och förebyggande ANDT-arbetet kommer att fördelas inom tre olika kategorier:

 • projekt som avser att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt eller att tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller arbetssätt
 • ettåriga förberedande projekt
 • pågående projekt som söker medel för år två eller tre

Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige. Projektbidragen kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner. Vi ser gärna projekt som utvärderar effekterna av hälsofrämjande och förebyggande insatser med hänsyn till socioekonomiska skillnader. Vi prioriterar samverkansprojekt mellan ideella organisationer och forskare, och projekt som har ett jämlikhets-, jämställdhets- eller barns och ungas perspektiv, i syfte att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa.

För 2018 fördelade Folkhälsomyndigheten bidrag till 16 ANDT-förebyggande projekt, varav sex pågående projekt beviljades medel för sitt andra eller tredje projektår. Tio projekt var nya. Projekten beviljades mellan 460 000 kronor och 3,2 miljoner kronor vardera.

Här hittar du mer information om de projekt som pågår under 2018

Vad händer nu?

Sista ansökningsdag var den 17 september och nu arbetar vi med att bedöma ansökningarna utifrån fastställda kriterier. Nästa utlysning för 2020 års medel öppnar under våren 2019.

Bedömningsprocess i flera steg

En arbetsgrupp med utredare gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån:

 • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier.

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömargrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden. Flertalet av dessa utredare är disputerade. Bedömargruppen tittar på:

 • kvalitet
 • genomförbarhet.

Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan tittar vi på hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Efter att bedömargruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tar vi fram ett förslag till fördelning. Förslaget ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör. Medlen fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får uppdrag från regeringen att fortsätta dela ut bidrag även 2019, vilket vi får reda på i det regleringsbrev som vanligtvis kommer i slutet av december. Först när vi fått besked om fortsatt uppdrag kan generaldirektören besluta om fördelning av bidrag.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2019

Vilka projekt som får medel för 2019 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en lista på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

2019 års utlysning

I 2019 års utlysning kunde projektbidrag sökas av:

 • ideella organisationer
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • universitet
 • högskolor
 • FoU-enheter
 • landsting
 • regioner.

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag. Se även övergripande villkor för bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Se vilka kriterier som gäller för respektive kategori; förbereda och utveckla eller tillämpa, under rubriken relaterade dokument.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2019 års medel återrapporteras senast den 29 februari 2020.

Redovisning av 2018 års medel

Medel för 2018 ska återrapporteras senast den 28 februari 2019. Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.
Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället.

Du återrapporterar genom att klicka på denna länk.

Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser ert projekt när du loggat in. Det finns tre typer av återrapporteringsformulär:

 • Ett formulär för projekt som haft ett Förberedande projekt under 2018. Dessa ska även inkomma med en mindre omfattande rapport, som med fördel utgår från mallen för slutrapporterande projekt (se nedan).
 • Ett förenklat formulär för Pågående projekt, som förväntas fortsätta under 2019
 • Ett formulär för Slutrapportering för de projekt som pågått under flera år och är inne på sitt sista projektår 2018. De ska förutom att inkomma med återrapportering även inkomma med en sammanfattande slutrapport och då vill vi gärna att ni använder er av lathund och mall för sammanfattande slutrapport:
  Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 214 kB)
  Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 68 kB)

Relaterade dokument

Specifika kriterier för förberedande projekt (PDF, 29 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt eller att tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller arbetssätt (PDF, 31 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2019, nya projekt (PDF, 65 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2019, pågående projekt (PDF, 37 kB)

Läs mer

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete