Projektbidrag för att utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: För 2019 har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till tre nya och tolv redan pågående projekt.

Sista ansökningsdag för 2019 års medel var den 17 september 2018. Sammanlagt fick vi in 48 ansökningar, varav tolv gällde redan pågående projekt och 36 ansökningar gällde nya projekt.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela medel till 15 projekt. De nya projekten som beviljats medel handlar om att utveckla ett föräldraskapsprogram till föräldrar vars ungdomar riskerar att hamna i "slutna" miljöer med droger och kriminalitet, ett annat ska utreda hur det långsiktigt går att bedriva ett förebyggande arbete mot narkotika bland människor som deltar på livemusikevent samt det tredje som ska utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder är ett sätt att påverka attityder kring droger bland unga.

Här finns listan över samtliga beviljade projekt 2019 (PDF, 122 kB).

Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige.

Här hittar du mer information om de projekt som pågår under 2019

Vad händer nu?

Alla ansvariga organisationer som ansökt om medel inför 2019 kommer att få sitt beslut per post. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd får inte överklagas. Vill du veta mer om varför/varför inte ditt projekt beviljats medel kan kortfattad bedömning av er ansökan begäras ut. Se kontaktuppgifter högst upp till höger.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. Preliminärt ska 2019 års medel återrapporteras senast den 29 februari 2020. Instruktioner om redovisning av 2018 års medel finns nedan.

Redovisning av 2018 års medel

Medel för 2018 ska återrapporteras senast den 28 februari 2019. Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan uppgifterna fylls i. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga. Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället.

Klicka på denna länk för att återrapportera 2018 års medel.

Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser ert projekt när du loggat in. Det finns tre typer av återrapporteringsformulär:

 • Ett formulär för projekt som haft ett Förberedande projekt under 2018. Dessa ska även inkomma med en mindre omfattande rapport, som med fördel utgår från mallen för slutrapporterande projekt (se nedan).
 • Ett förenklat formulär för Pågående projekt, som förväntas forts��tta under 2019
 • Ett formulär för Slutrapportering för de projekt som pågått under flera år och är inne på sitt sista projektår 2018. Förutom att inkomma med återrapportering ska dessa även inkomma med en sammanfattande slutrapport. För denna rapport vill vi gärna att ni använder er av lathund och mall för sammanfattande slutrapport:
  Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 214 kB)
  Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 68 kB)

2019 års utlysning

I 2019 års utlysning kunde projektbidrag sökas av:

 • ideella organisationer
 • kommuner
 • länsstyrelser
 • universitet
 • högskolor
 • FoU-enheter
 • landsting
 • regioner.

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag. Se även övergripande villkor för bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Se vilka kriterier som gäller för respektive kategori; förbereda och utveckla eller tillämpa, under rubriken relaterade dokument.

Bedömningsprocess i flera steg

En arbetsgrupp med utredare gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån:

 • att ansökningarna uppfyller samtliga kriterier.

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömargrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden. Flertalet av dessa utredare är disputerade. Bedömargruppen tittar på:

 • kvalitet
 • genomförbarhet.

Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan tittar vi på hur projekten står sig i konkurrens med övriga ansökningar, hur projektet hänger ihop med myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt utrymme.

Efter att bedömargruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tar vi fram ett förslag till fördelning. Förslaget ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör.

Relaterade dokument

Specifika kriterier för förberedande projekt (PDF, 29 kB)

Specifika kriterier för projekt som avser att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt eller att tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller arbetssätt (PDF, 31 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2019, nya projekt (PDF, 65 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2019, pågående projekt (PDF, 37 kB)

Läs mer

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Dela med e-post