Beslut om vilka som erhållit statsbidrag

Fördelning av medel 2017 (PDF, 114 kB)

Fördelning av medel 2018 (PDF, 116 kB)

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2017 och 2018 har får sina beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

Verksamheter som beviljas bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Ideella organisationer kan ansöka om kostnad för extern revisor om bidraget överstiger fem prisbasbelopp (224 000 kr = 2017). För beviljat belopp som överstiger fem prisbasbelopp krävs auktoriserad eller godkänd revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden.

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar kvalitetssäkring och utvärdering av insatser, utöver ordinarie uppföljning, som finansieras av projektbidrag. Kostnader för detta kan inkluderas i ansökan.

Redovisning av projektbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2019.

Om bidraget

Medlen ska fördelas till icke vinstdrivande organisationer i syfte att stärka transpersoners rättigheter och möjligheter. Medlen ska fördelas efter ett särskilt ansökningsförfarande för åtgärder för att minska den psykiska ohälsan samt förebygga suicid bland transpersoner och/eller personer med transerfarenhet. Medlen ska fördelas som projektbidrag för 2017 och 2018. Ansökan avser båda verksamhetsåren.

Med projekt avses en i tid avgränsad verksamhet som skiljer sig från den sökandes ordinarie verksamhet.

  • Projektet ska ha fokus på suicidförebyggande insatser och motverka psykisk ohälsa och/eller främja psykisk hälsa hos transpersoner och/eller personer med transerfarenhet.
  • Organisationen som ansöker ska ha erfarenhet av att arbeta med hbtq-perspektiv i allmänhet och transperspektiv i synnerhet.
  • Organisationen som ansöker bör ha erfarenhet av att arbeta med insatser mot psykisk ohälsa och suicid.
  • Projektet ska vara av nationellt intresse.
  • Medel för att kvalitetssäkra och utvärdera insatserna utöver den ordinarie uppföljningen kan inkluderas i ansökan.
  • Projektmedel kan inte användas till enstaka arrangemang såsom konferens eller utbildningstillfälle.