Medlen ska fördelas till icke vinstdrivande organisationer i syfte att stärka transpersoners rättigheter och möjligheter. Medlen ska fördelas efter ett särskilt ansökningsförfarande för åtgärder för att minska den psykiska ohälsan samt förebygga suicid bland transpersoner och/eller personer med transerfarenhet. Medlen ska fördelas som projektbidrag. Medel kommer även att fördelas under 2018 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte. Ansökan avser båda verksamhetsåren.

Uppdrag att genomföra en fördjupningsstudie samt fördela medel rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner. (PDF, 1,2 MB)

Vilka kan söka bidrag?

Folkhälsomyndigheten riktar sin inbjudan till icke vinstdrivande organisationer med särskild kunskap om hbtq-perspektiv i allmänhet och transfrågor i synnerhet. Organisationen bör ha erfarenhet av att arbeta förebyggande eller främjande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Upparbetad direktkontakt med målgruppen bedöms vara fördelaktigt för att arbeta med dessa frågor.
Den sökande organisationen och dess verksamhet får inte strida mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Kriterier för bidrag

Med projekt avses en i tid avgränsad verksamhet som skiljer sig från den sökandes ordinarie verksamhet.

 • Projektet ska ha fokus på suicidförebyggande insatser och motverka psykisk ohälsa och/eller främja psykisk hälsa hos transpersoner och/eller personer med transerfarenhet.
 • Organisationen som ansöker ska ha erfarenhet av att arbeta med hbtq-perspektiv i allmänhet och transperspektiv i synnerhet.
 • Organisationen som ansöker bör ha erfarenhet av att arbeta med insatser mot psykisk ohälsa och suicid.
 • Projektet ska vara av nationellt intresse.
 • Medel för att kvalitetssäkra och utvärdera insatserna utöver den ordinarie uppföljningen kan inkluderas i ansökan.
 • Projektmedel kan inte användas till enstaka arrangemang såsom konferens eller utbildningstillfälle.

Vid planering av projektet kan kunskapsstöd hittas i följande publikationer:

Bedömning av ansökningar

Folkhälsomyndigheten kommer att bedöma ansökningarna och fördela medel utifrån:

 • relevans av föreslagna insatser
 • kunskap och erfarenhet inom området
 • genomförbarhet
 • i relation till samtliga ansökningar.

Omfattning

Folkhälsomyndigheten utlyser för uppdragets genomförande 1 600 000 kr, varav högst 600 000 kr avser verksamhetsåret 2017 och högst 1 000 000 kr avser verksamhetsåret 2018. Medel för 2018 kommer att fördelas under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte.

Ansökan

Ansökningsblankett (Word, 60 kB)

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 21 november 2017.
Ansökan skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. Handlingar ska bifogas som styrker att behörig firmatecknare äger rätt att underteckna ansökan.

 • Ett underskrivet original av ansökan skickas med post till:
  Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
 • Bilagor skickas till ovanstående adress eller med e-post till: statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Redovisning

Verksamheter som beviljas bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Ideella organisationer kan ansöka om kostnad för extern revisor om bidraget överstiger fem prisbasbelopp (224 000 kr = 2017). För beviljat belopp som överstiger fem prisbasbelopp krävs auktoriserad eller godkänd revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden.

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar kvalitetssäkring och utvärdering av insatser, utöver ordinarie uppföljning, som finansieras av projektbidrag. Kostnader för detta kan inkluderas i ansökan.

Redovisning av projektbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2019.