Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers arbete med att förebygga suicid bland hbtqi-personer, samt framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan exempelvis användas till olika projekt som kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas endast för ett år i taget.

Folkhälsomyndigheten avser att fördela fyra miljoner kronor för år 2021.

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 23 februari 2021.

Beslut om fördelning av projektbidrag meddelas senast under april 2021.

Relaterad läsning

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention

Suicidprevention.se, en webbplats som samlar kunskap om suicid och suicidpreventivt arbete

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 (PDF, 1,2 MB)

Vilka kan söka bidrag?

Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas till en ideell organisation som är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan antingen sökas för att starta nya projekt (max tvååriga) eller för att finansiera pågående projekt som tidigare haft finansiering av någon annan aktör och idag står helt utan finansiering. Bidrag söks för ett år i taget och beviljas för ett år i taget. Samma projekt kan maximalt beviljas medel två år i rad.

Kriterier för projektbidrag

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat arbete. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar med suicidprevention eller hbtqi-personers hälsa.

I anvisningarna till ansökan framgår ett antal kriterier som den sökande organisationen ska uppfylla och det är viktigt att även läsa hjälptext om hur ansökan ska fyllas i.

Ytterligare information med ett antal övergripande villkor gällande ansökan och beviljande av bidrag finns att läsa på myndighetens webbplats

Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Ideella organisationer som får bidrag från oss ska årligen redovisa hur pengarna har använts.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.