Syftet med bidraget

Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers arbete med att förebygga suicid bland hbtqi-personer, samt framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan exempelvis användas till olika projekt som kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas endast för ett år i taget.

Vilka kan söka bidrag?

Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas till en ideell organisation som är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan antingen sökas för att starta nya projekt eller för att finansiera pågående projekt som tidigare haft finansiering av någon annan aktör och idag står helt utan finansiering. Bidrag söks för ett år i taget och beviljas för ett år i taget. Samma projekt kan maximalt beviljas medel två år i rad.

Kriterier för projektbidrag

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat arbete. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar med suicidprevention eller hbtqi-personers hälsa.

I anvisningarna till ansökan framgår ett antal kriterier som den sökande organisationen ska uppfylla och det är viktigt att även läsa hjälptext om hur ansökan ska fyllas i.

Ytterligare information med ett antal övergripande villkor gällande ansökan och beviljande av bidrag finns att läsa på myndighetens webbplats

Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Medel att fördela

Folkhälsomyndigheten har fördelat 2,8 miljoner kronor för 2021. Folkhälsomyndigheten fördelar projektbidrag för år 2022 under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Beslut om medel förmedlas i januari 2022.

Skicka in ansökan

Stängt för ansökan. Ansökningstiden gick ut 8 september 2021.

Redovisning

Ideella organisationer som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Läs mer