Syfte med statsbidraget

Syftet med projektbidraget är fortsatt att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området suicidprevention.

Läs mer om vilka som tidigare beviljats medel.

Vem kan ansökan om medel

De organisationer som tidigare har beviljats projektmedel för arbete med suicidprevention under 2020 och 2021 har nu möjlighet att ansöka om fortsatt finansiering 2022.

Folkhälsomyndigheten har fördelat 10 miljoner kronor för 2021. Folkhälso-myndigheten fördelar projektbidrag för år 2022 under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Kriterier för statsbidraget

Övergripande villkor

Skicka in ansökan

Stängt för ansökan. Ansökningstiden har gått ut 1 september 2021.

Redovisning

Organisationer som har fått statsbidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i slutet av 2022 att skicka ut blankett för redovisning till de som beviljats medel. Redovisning av projektbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2023.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Organisationer som har fått statsbidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Läs mer

Sammanfattning av beviljade projekt 2021