Syftet med bidraget

Verksamhetsbidrag kan enligt den nya förordningen (2020:429), som träder i kraft den 1 juli 2020, sökas för arbete som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget syftar även till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationernas arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete.

För år 2020 fick Folkhälsomyndigheten 60 miljoner kronor att fördela i verksamhets- och projektbidrag till ideella organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention, inklusive 10 miljoner kronor till barn i migration. Den exakta summan för år 2021 vet vi ännu inte då besked om slutgiltigt totalbelopp som kommer att fördelas via förordningen för år 2021 ännu inte är beslutad.

Ansökan

Den digitala ansökan ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 7 september 2020. Det innebär att du måste ha klickat på länken "Skicka in" senast klockan 24.00 vid angivet datum. Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. En ansökan som inkommit försent avvisas alltid.

Formulär för underskrift ska skrivas ut i samband med att den digitala ansökan skickas in. Detta formulär ska därefter undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Folkhälsomyndigheten per post. Formuläret blir tillgängligt för utskrift efter att den digitala ansökan skickats in.

Ansök online här

Anvisningar till ansökan om verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2021 (PDF, 359 kB)

Vid fördelning av statsbidrag får Folkhälsomyndigheten, enligt förordningen, prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för bidrag och ge företräde till ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla förordningen syfte.

Beslut meddelas under januari 2021.

Nyheter i årets utlysning i korthet

 • Förordningsstyrt statsbidrag från den 1 juli 2020.
 • Organisation som söker bidrag ska ha upprättat en treårsplan, som ska bifogas ansökan.
 • Statsbidraget betalas ut i förskott med en fjärdedel per kvartal, oavsett beviljad summa.
 • Återredovisning av beviljade medel ska lämnas senast den 30 april 2022.
 • Samtliga som beviljas bidrag ska ha en extern, oberoende och kvalificerad revisor som ska granska den ekonomiska redovisningen i återredovisningen.

Läs mer om nyheter i årets utlysning (PDF, 312 kB)

Vilka kan söka bidrag?

I förordningen står det att statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 1. är en juridisk person som bedriver främjande, förebyggande eller socialt stödjande arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk hälsa och suicid.
 2. tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde,
 3. bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse,
 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 5. har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i punkt 1 under minst två år,
 6. har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp,
 7. utformar sin verksamhet på ett sätt som är kostnadseffektivt och som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Ta även del av Folkhälsomyndighetens övergripande villkor i samband med ansökningsförfarandet:

Övergripande villkor

Redovisning

Organisationer som beviljas bidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under oktober/november 2021 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

I samband med återredovisning av beviljade medel ska en extern, oberoende och kvalificerad revisor intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Granskningen ska göras enligt standard SNT 4400.

Den kvalificerade revisorn, dvs. auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen. Beviljade medel för 2021 års verksamhet ska återredovisas till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2022.

Läs mer

Förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention