Syfte med bidraget

Verksamhetsbidrag kan enligt förordningen (2020:429) sökas för verksamhet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget syftar även till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Verksamheten ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationernas arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete.

Vem kan ansöka om medel

Ideella organisationer.

Kriterier för statsbidraget

I förordningen står det att statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

  • är en juridisk person som bedriver främjande, förebyggande eller socialt stödjande arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk hälsa och suicid,
  • tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde,
  • bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse,
  • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
  • har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i punkt 1 under minst två år,
  • har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp,
  • utformar sin verksamhet på ett sätt som är kostnadseffektivt och som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Skicka in ansökan

Ansökningstiden gick ut den 7 september 2021.

Redovisning

Organisationer som beviljas bidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under hösten 2022 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

I samband med återredovisning av beviljade medel ska en extern, oberoende och kvalificerad revisor intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Granskningen ska göras enligt standard SNT 4400.

Den kvalificerade revisorn, dvs. auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Beviljade medel för 2022 års verksamhet ska återredovisas till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2023.

Läs mer

Att söka bidrag