Information gällande online-ansökan

Det går just nu inte att skicka in ansökan om verksamhetsbidrag i psykisk hälsa och suicidprevention p.g.a. ett fel i formuläret. Felet beräknas vara åtgärdat senast den 23 augusti. Det går dock att arbeta i formuläret förutom delen som rör uppföljning.

Syfte med statsbidraget

Verksamhetsbidrag kan enligt förordningen (2020:429) sökas för verksamhet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget syftar även till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Verksamheten ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationernas arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete.

Vilka kan ansöka

Ideella organisationer.

Villkor för ansökan

I förordningen står det att statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som:

  • Är en juridisk person som bedriver främjande, förebyggande eller socialt stödjande arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk hälsa och suicid,
  • tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde,
  • bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse,
  • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
  • har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i punkt 1 under minst två år,
  • har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp,
  • utformar sin verksamhet på ett sätt som är kostnadseffektivt och som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Medel att fördela

För år 2022 hade myndigheten 60 miljoner kronor att fördela.

Beslut på ansökan

Besluten skickas ut i början av januari 2023.

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

Organisationer som beviljas bidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under hösten 2023 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Skicka in ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 7 september 2022. Formulär för underskrift ska skrivas ut, undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Folkhälsomyndigheten per post via adressen nedan. Formuläret för underskrift blir tillgängligt och fylls i efter att den digitala ansökan skickats in.

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Läs mer

Anvisningar till ansökan om Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2023 (PDF, 640 kB)

Förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention (riksdagen.se)