Anvisningar till ansökan om verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2025

Lyssna

Enligt förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Statsbidragets syfte

Den här förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kom­munernas insatser inom området genom stöd till organisationers arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete. Bidraget ska även förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Vilka kan ansöka om statsbidraget?

Det kan sökas av ideella organisationer som bedriver främjande, förebyggande eller socialt stödjande arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Förutsättningar för bidrag

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som uppfyller följande villkor:

 • är en juridisk person
 • bedriver arbete i form av främjande, förebyggande eller socialt stödjande insatser i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid och har gjort det under minst två år
 • tillhandahåller de insatser som bidraget lämnas för utan kostnad för den enskilde
 • bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
 • har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp, och
 • utformar sin verksamhet på ett sätt som är kostnadseffektivt och som möjlig­gör en uppföljning av insatsernas resultat.

Anvisningar för att fylla i ansökningsformuläret

I ansökningsformuläret ska ni tydligt sammanfatta det ni söker medel för som ni avser att genomföra under verksamhetsåret 2025.

Den digitala ansökan består av sju flikar som ska fyllas i.

 1. Grunduppgifter
 2. Om organisationen
 3. Verksamhetsmål
 4. Budget
 5. Uppföljning
 6. Bilagor
 7. Skicka in ansökan

Nedan beskrivs vilken information som ni ska fylla under respektive flik och frågeställningar som kan vara bra att fundera över. Du kan när som helst välja att spara dokumentet för att återuppta ansökan vid ett senare tillfälle. Innan ansökan skickas in kommer den automatiskt att kontrolleras så att alla fält är ifyllda.

Obs! Spara inloggningsuppgifterna du skapat när du fyller i den digitala ansökan. De ska användas om ansökan beviljas och en reviderad budget- och aktivitetsplan begärs in av myndigheten. Samma inloggningsuppgifter ska även användas vid återredovisning av eventuellt tilldelade medel.

Vid tekniska frågor, kontakta bidrag@folkhalsomyndigheten.se.

1. Grunduppgifter

Under flik 1. Grunduppgifter fyller ni i information om den sökande organisationen, kontaktperson för ansökan, information om konto som statsbidraget ska betalas ut till samt kontaktuppgifter till extern, oberoende och kvalificerad revisor.

Sökt belopp i kr fylls inte i utan summeras automatiskt efter att ni har fyllt i summor under flik 3 Verksamhetsmål.

2. Om organisationen

Under flik 2. Om organisationen fyller ni i följande information:

Medlemmar och lokalföreningar/medlemsorganisationer

Ange totalt antal medlemmar i organisationen. Ange även antal lokalföreningar eller medlemsorganisationer om det finns några samt uppdelningen av kvinnor och män.

Bedriver riksomfattande verksamhet

Här ska ni ange var i landet ni bedriver er verksamhet.

Enligt 2 § i förordningen får statsbidrag lämnas till en ideell organisation som bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse.

Sammanfattning

Här ska ni göra en kort och tydlig sammanfattning av vad ni söker bidrag för. Detta för att myndigheten ska få en översiktlig bild av den verksamhet ni har för avsikt att genomföra under året. Sammanfattningen kan komma att publiceras i rapporter och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Organisationens verksamhet och övergripande målsättning

Här ska ni kortfattat beskriva organisationens verksamhet och den övergripande målsättningen. Detta gäller organisationens målsättning för all verksamhet, inte enbart den del som handlar om att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention

Här ska ni kortfattat beskriva hur ni arbetar med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid idag.

På vilket sätt förstärker ni eller kompletterar ni statens, regionernas och kommunernas insatser inom området?

Beskriv på vilket sätt ert arbete kompletterar den offentliga sektorn?

Har organisationen under de senaste två åren aktivt arbetat för att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa/suicid?

Uppge ”ja” eller ”nej”.

Hur förhåller sig er verksamhet till demokratins idéer, inklusive jämställdhet och jämlikhet?

Skriv ert svar.

3. Verksamhetsmål

Under flik 3. Verksamhetsmål beskrivs verksamheten mer i detalj.

Beskriv verksamhetsmålen och vad organisationen vill uppnå med den sökta verksamheten under den aktuella perioden. Målen ska syfta till att uppfylla syftet med förordningen. Ansökningsblanketten visar ett verksamhetsmål.

Ni kan lägga till upp till fyra verksamhetsmål. Rubriken/titeln på varje verksamhetsmål ska vara kort, max 100 tecken. Verksamhetsmålen kan med fördel formuleras SMART:a – Specifika, Mätbara, Accepterade/angelägna, Realistiska och Tidsbundna. Specifikt handlar om att målet ska vara tydligt och avgränsat. Mätbart handlar om att ni redan i förväg bestämmer hur ni ska veta om målet är uppnått eller inte. De som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå målet, och känna att det är möjligt att uppnå. Det ska också vara tydligt inom vilken tid målet ska vara uppfyllt.

Det är viktigt att ni i ansökan skiljer på verksamhetsmål och aktiviteter. Verksamhetsmålen beskriver tillstånd – hur det ska vara när ni lyckats med arbetet. Aktiviteter anger däremot vad som behöver göras för att nå verksamhetsmålet.

Ge en kort bakgrund till verksamhetsmålet

Här beskriver ni vad ni vill åstadkomma med verksamhetsmålet. Förklara även varför ni tycker den här insatsen bör prioriteras. Ange gärna referenser/källor för er bakgrund.

Ange målgrupp(er) för verksamhetsmålet

Här anger ni vilka av era målgrupper just detta verksamhetsmål avser att nå.

Aktiviteter

Här anger ni vilka aktiviteter samt på vilken arena ni tänker genomföra för att uppnå verksamhetsmålet. Aktiviteterna beskriver det praktiska arbetet ni ska utföra. Flera aktiviteter kan behövas för att uppnå ett verksamhetsmål. Beskriv tydligt vad aktiviteterna innebär.

Vilka kommer ni att samverka med för att uppnå verksamhetsmålet?

Här anger ni vilka andra aktörer ni kommer att samverka med för att kunna uppnå det angivna verksamhetsmålet.

Sökt belopp för verksamhetsmålet

Här fyller ni i sökt belopp för verksamhetsmålet. Beloppet ska anges i jämna tusental vilket betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet. Exempelvis 255 000. Om ni räknat fram en detaljerad budget som inte är i jämna tusental ska ni avrunda sökt belopp till jämna tusental.

Beloppen för samtliga verksamhetsmål summeras och kopieras automatiskt till flik 4. Budget.

Förväntade resultat och effekter

Här ska ni beskriva vilka förändringar som kommer ske genom insatserna.

Riskanalys för verksamhetsmålet

Beskriv vilka interna/externa riskfaktorer som kan äventyra uppfyllelsen av verksamhetsmålet. Redogör även för er plan för att hantera dessa risker).

Riskanalys

Ansökan bör, under varje verksamhetsmål, innehålla en riskanalys gällande vilka faktorer som kan äventyra uppfyllelsen av verksamhetsmålet samt en plan för hur identifierade risker ska hanteras. Ni bör analysera både externa och interna riskfaktorer. En prioritering av vilka risker som är viktigast att hantera bör ni också göra.

Ange hur ni avser att följa upp verksamhetsmålet

För att se om verksamheten når sina mål behövs mätpunkter utifrån vilka ni kan följa verksamhetens utveckling och resultat. De kallas ofta indikatorer. En första mätning eller beskrivning av situationen bör göras innan ni påbörjar arbetet för att kunna följa utvecklingen.

Kontrollera att ni har svar på följande frågor:

 • Hur planeras regelbunden uppföljning av kvalitet och resultat?
 • Vem eller vilka ska göra uppföljningen och hur ska den redovisas?
 • Krävs uppföljning av enskilda aktiviteter och resurser?

Organisationen tillhandahåller insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde

Enligt 2 § punkt 2 i förordningen ska insatser och aktiviteter som bidrag lämnas för vara utan kostnad för den enskilde.

4. Budget

Under flik 4. Budget fyller ni i kostnader för den verksamhet ni söker statsbidrag för. De medel som tagits emot från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från organisationens övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Intäkter

Sökt verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten fylls i automatiskt utifrån sökt belopp som ni fyllt i under verksamhetsmålen.

Kostnader

Här fyller ni i de kostnader som ska finansieras med det sökta statsbidraget från Folkhälsomyndigheten. Kostnaderna ska specificeras per verksamhetsmål. Det är viktigt att uppgifterna fylls i noggrant. När medel återredovisas utgår man från de uppgifter som lämnats i budget. Angivna kostnader måste överensstämma med sökt belopp (intäkter minus kostnader ska bli 0). Om ni räknat fram en budget som inte är i jämna tusental ska ni avrunda sökt belopp till jämna tusental.

Klicka på frågetecknet i den digitala ansökan för att få mer information under varje post.

Personalkostnader

Här specificeras befattning, tjänstgöringsgrad i procent och kostnader per anställd och dessa uppgifter ska noggrant fyllas i för varje tjänst man söker medel för. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in.

Grundlön (månads- eller timlön), antal tjänster och omfattning i procent ska anges.

Exempel: 1 projektledare/forskare, månadslön heltid 28 000, omfattning 100 %, i 12 månader + lönebikostnader = 504 000 kr. Belopp: 504 000 kr. Lönebikostnader beräknas här till ca 50 % av bruttolönen.

Kostnad för extern tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, till exempel arvoden till konsulter och föreläsare som ni avser att använda i den verksamhet ni ansöker medel för. Kostnader specificeras per uppdrag.

Material och utrustning

Här anger ni kostnader för inköp eller hyra av material och utrustning.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Här ska inga personalkostnader eller kostnader för tjänster anges. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.

Lokalkostnader

Redogör för beräknade lokalkostnader som har bäring på det sökta verksamhetsbidraget genom att ange kostnad för egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (ej reparationer). Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del av kostnaden som härrör till det sökta verksamhetsbidraget.

Investeringar/inköp

Uppge inköp eller investeringar som härrör till verksamhet som organisationen ansöker medel för, till exempel inköp av teknisk utrustning (ej reparationer).

Resor och logi

Resor och logi ska vara kopplade till verksamhetsmålen och man bör använda sig av det billigaste/mest kostnadseffektiva resesättet. Redogör för i vilket syfte resorna ska genomföras (kopplat till aktiviteterna under verksamhetsmålen). Kostnaden ska kunna styrkas i efterhand.

Revisorskostnad

Här anges kostnader för revisorsgranskning. Enligt 13 § i förordningen ska en extern, oberoende och kvalificerad revisor granska den ekonomiska redovisningen i slutrapporten. Den kvalificerade revisorn, det vill säga auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos revisorsinspektionen.

Information om annan finansiering/andra intäkter

Enligt 3 § i förordningen får statsbidrag inte lämnas till en ideell organisation som under samma tidsperiod har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

Beviljad finansiering för 2025 från annan myndighet (ange vilken)

Här anger ni om organisationen har fått beviljat statsbidrag för 2025 för samma verksamhet som ni nu söker för och från vilken myndighet.

Sökt men inte ännu fått bekräftat statsbidrag för 2025 från annan myndighet (ange vilken)

Här anges om ni sökt statsbidrag från annan myndighet för samma verksamhet som ni nu söker men inte ännu fått information om beviljade medel för 2025.

Finansierar det andra statsbidraget samma verksamhet som den som tas upp i denna ansökan?

Svara ”ja” eller ”nej” och om ”nej” beskriv vilken verksamhet de olika statsbidragen finansierar.

Aktivitetsintäkter

Om organisationen har intäkter genom aktiviteter, såsom inträde eller insamlingar (till exempel via Facebook), ska dessa fyllas i här.

Övriga intäkter

Fyll i om organisationen har andra intäkter, t.ex. hyresintäkter.

Hur stor betydelse har verksamhetsbidraget på er verksamhet generellt?

Beskriv hur ur verksamhet påverkas av statsbidraget och vad det skulle innebära om ni inte fick något statsbidrag.

5. Uppföljning

Uppföljning och utvärdering

Under flik 5. Uppföljning beskriver ni hur organisationen genomför uppföljning och eventuell utvärdering av genomförd verksamhet. Ange vem som kommer genomföra utvärderingen.

Utvärdering är viktigt för att se om man uppnår de målsättningar man har för arbetet.

Övrig information

Under flik 5. Uppföljning kan ni också ange eventuell annan information som kan vara av vikt för oss att känna till.

6. Bilagor

Under flik 6. Bilagor ska följande bilagor bifogas ansökan och skickas digitalt. Namnge varje bilaga enligt nedan, exempelvis verksamhetsplan, aktuella stadgar, osv.

Treårsplan

En förutsättning för statsbidraget enligt förordningen är att ni har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp.

Organisationens stadgar eller stiftelseurkund

Dessa är organisationens egna föreskrifter för verksamheten. Dessa bör vara daterade så det framgår när de antogs.

Dokument som visar vem eller vilka som har rätt att företräda sökanden

Årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen samt vem/vilka som tecknar firma.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkning

Denna redogör för organisationens verksamhet under föregående år.

Revisionsberättelse från närmast föregående räkenskapsår

Revisionsberättelsen ska vara granskad av en kvalificerad revisor, dvs auktoriserad eller godkänd revisor som finnas registrerad hos revisorsinspektionen.

Specifikation av administrativa kostnader

Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Här ska inga personalkostnader eller kostnader för tjänster anges.

Övrig information som behövs för prövning av ansökan

Skriv ditt svar.

7. Skicka in ansökan

Under flik 7. Skicka in ansökan finns information om vad som gäller för att skicka in den digitala ansökan. Kontrollera att alla uppgifter i er ansökan är korrekta innan ni skickar in ansökan.

Ansökan slutförs i två steg.

 1. Först skickas den digitala ansökan in tillsammans med tillhörande bilagor.
  Därefter skrivs en blankett ut för underskrift av firmatecknare.
 2. Blanketten undertecknas av behörig firmatecknare och ett original av blanketten skickas per post till:

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund.

Senast den 9 september 2024 ska ansökan komma in till myndigheten.

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Ytterligare information

För frågor om innehåll i ansökan kontakta

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

För tekniska frågor och frågor om den digitala ansökningsblanketten kontakta

bidrag@folkhalsomyndigheten.se