Vilka kan söka bidrag?

Folkhälsomyndigheten riktar sin inbjudan till ideella organisationer med särskild kunskap om hbtq-perspektiv i allmänhet och transfrågor i synnerhet. Organisationen ska ha erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa och suicidprevention. Upparbetad direktkontakt med målgruppen bedöms vara fördelaktigt för att arbeta med dessa frågor.

Den sökande organisationen och dess verksamhet får inte strida mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.

Övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Kriterier för bidrag

Med projekt avses en i tid avgränsad verksamhet som skiljer sig från den sökandes ordinarie verksamhet.

• Organisationen som ansöker är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål

  • Projektet ska ha fokus på att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid hos transpersoner eller personer med transerfarenhet
  • Organisationen som ansöker ska ha erfarenhet av att arbeta med hbtq-perspektiv i allmänhet och transperspektiv i synnerhet
  • Organisationen som ansöker ska ha erfarenhet av främjade och förebyggande arbete inom områdena psykisk hälsa och suicid
  • Projektmedel kan inte användas till enstaka arrangemang såsom konferens eller utbildningstillfälle

Vid planeringen kan projektet ta stöd av följande publikationer:

Bedömning av ansökningar

Folkhälsomyndigheten kommer att bedöma ansökningarna och fördela medel utifrån:

  • relevans av föreslagna insatser
  • sökandes kunskap och erfarenhet inom området
  • genomförbarhet
  • i relation till samtliga ansökningar.

Omfattning

Folkhälsomyndigheten fördelar högst 1 miljon kronor totalt för perioden april–december 2019.

Ansökan

Länk till ansökningsblankett (Word, 63 kB)

Hjälptext till ansökan (PDF, 415 kB)

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 20 februari 2019.
Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare. Handlingar ska bifogas som styrker att firmatecknare äger rätt att underteckna ansökan.

Varje ansökan ska skickas med post och vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 20 februari 2019 enligt följande:

Revisorskrav

Organisationens revisor ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Om bidraget uppgår till minst fem prisbasbelopp (232 500 kronor för år 2019) ska intyget lämnas av godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsinspektionen, för lägre belopp ska en förtroendevald revisor eller en auktoriserad revisor användas.

Läs mer om revisorskrav här

Redovisning

Verksamheter som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och formulär via e-post för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av projektbidrag för perioden april–december 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.