Beslut om organisations- och verksamhets­bidrag

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 5 miljoner kronor.

Beviljade medel

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i oktober/november 2020. Återredovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 27 februari 2021.

Läs mer

Regleringsbrev 2020

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 (PDF, 1,2 MB)

Anvisningar och hjälptext till ansökan (PDF, 630 kB)

Om bidraget

Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.

Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Vilka kunde söka bidraget?

Bidraget kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som arbetar med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer. Myndigheten kommer att bedöma kvaliteten i inkommen ansökan och beviljar den eller de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet med utlysningen.

Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten