Organisationsbidrag för förebyggande arbete inom området spel om pengar 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten har beslutat att tre ideella organisationer får organisationsbidrag 2019 för sitt förebyggande arbete inom området spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer som är rikstäckande och som har huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete för att minska skadeverkningar av spel om pengar. Organisationerna ska även ha bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner kronor till tre organisationer.

Beviljade medel 2019

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2019 års medel skickas ut till organisationerna under februari 2020.

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 31 maj 2019 då ansökningshandlingarna för organisationsstöd för verksamhetsåret 2020 kommer att finnas tillgängliga på webben. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 september 2019.

Förordning om statsbidrag: SFS 2015:456

Gå till toppen av sidan