Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera sådana insatser som landstingen och vissa kommuner vidtar för att uppnå de angivna målen i förordning (2013:666, 2 §).

  1. begränsa spridningen av hivinfektion genom att upprätthålla och utveckla ett effektivt förebyggande arbete som utförs av kompetent personal, är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet och främst är riktat och anpassat till olika preventionsgruppers förutsättningar och behov
  2. förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar som kan antas bidra till att uppfylla målen i 1, och 3–6
  3. begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och enskilda
  4. skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras och diskrimineras
  5. samverka med andra landsting och kommuner för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling inom sådana verksamheter som verkar för de mål som anges i 1–4
  6. samarbeta med eller stödja sådana ideella organisationer som är juridiska personer och som verkar för de mål som anges i 1–4.

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2016. Besked om beslut kommuniceras i januari 2017. Utifrån beviljade medel får sökanden prioritera insatser. Prioriteringen ska lämnas till Folkhälsomyndigheten senast den 19 februari 2017.

Ansökan har stängt.

Anvisningar för statsbidrag för hiv- och STI- prevention 2017- Landsting och vissa kommuner (PDF, 238 kB)

Lathund för statsbidrag för hiv- och STI- prevention 2017- Landsting och vissa kommuner (PDF, 852 kB)

Vilka kan söka bidraget

Statsbidraget fördelas till projekt (50 miljoner kronor) och verksamhetsbidrag (45 miljoner kronor). Landsting och kommuner i storstadsregioner kan söka både verksamhetsbidrag och projektbidrag medan övriga landsting endast kan söka projektbidrag.

Kriterier

Övergripande kriterier för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Landsting och kommuner som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Här nedanför hittar du de blanketter som behövs för att göra det.

Redovisning av verksamhetsbidrag och projektbidrag för år 2016 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2017.

Blanketter för återrapportering

Blanketter publiceras i januari 2018.

Bilagor

Beviljat statsbidrag för hiv- och STI-prevention - landsting och vissa kommuner - 2012-2016 (PDF, 192 kB)