Statsbidrag till spelförebyggande verksamhet 2024

Lyssna

HANDLÄGGNING PÅGÅR: Folkhälsomyndigheten fördelar 3 500 000 kronor i form av organisationsbidrag till ideella organisationer för verksamhet för att minska skadeverkningarna av spel om pengar.

Syfte med bidraget

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning 2015:456 om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet inriktad mot överdrivet spelande till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av spel om pengar i Sverige.

Vem kan ansöka om medel

Ideella organisationer

Kriterier för statsbidraget

Medel kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till ideella organisationer som uppfyller följande förutsättningar:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom spel om pengar och bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • inte erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs

Ansökningsformulär och anvisningar

Formulär för ansökan (bidrag.folkhalsomyndigheten.se)

Anvisningar till ansökan om organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2024 (PDF, 570 kB)

Skicka in ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 september 2023. Formulär för underskrift ska skrivas ut, undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Folkhälsomyndigheten per post via adressen nedan. Formuläret för underskrift blir tillgängligt och fylls i efter att den digitala ansökan skickats in.

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Redovisning

Organisationer som har fått statsbidrag från oss för år 2023, ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2024 att skicka ut blankett för redovisning till de som beviljats medel. Redovisning av organisationsbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2024.