Anvisningar till ansökan om organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2025

Lyssna

Enligt förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.

Statsbidragets syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska skadeverkningarna av spel om pengar i Sverige.

Vilka kan ansöka?

Organisationsbidraget kan sökas av organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att i förebyggande syfte minska skadeverkningarna av spel om pengar i Sverige.

Förutsättningar för bidraget

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till ideella organisationer som uppfyller följande villkor:

 • är en juridisk person
 • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå
 • eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse
 • har antagit stadgar och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering
 • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom området spel om pengar
 • har bedrivit förebyggande verksamhet inom området spel om pengar under minst två år
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställd plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp.

Mer om övergripande villkor

Anvisningar för att fylla i ansökningsformuläret

I ansökningsformuläret ska ni tydligt sammanfatta det ni söker medel för som ni avser att genomföra under verksamhetsåret 2025.

Den digitala ansökan består av sju flikar som ska fyllas i.

 1. Grunduppgifter
 2. Om verksamheten
 3. Mål
 4. Övrig information
 5. Budget
 6. Bilagor
 7. Skicka in ansökan

Nedan beskrivs vilken information som ni ska fylla under respektive flik och fråga som kan vara bra att fundera över. Du kan när som helst välja att spara dokumentet för att återuppta ansökan vid ett senare tillfälle. Innan ansökan skickas in kommer den automatiskt att kontrolleras så att alla fält är ifyllda.

Obs! Spara inloggningsuppgifterna du skapat när du fyller i den digitala ansökan. Dessa ska användas om ansökan beviljas och en ändrade budget- och aktivitetsplan begärs in av myndigheten. Samma inloggningsuppgifter ska även användas vid återredovisning av eventuellt tilldelade medel.

Vid tekniska frågor, kontakta bidrag@folkhalsomyndigheten.se.

1. Grunduppgifter

Under flik 1. Grunduppgifter fyller ni i information om den sökande organisationen, kontaktperson för ansökan, information om konto som det ekonomiska bidraget ska betalas ut till samt kontaktuppgifter till extern, oberoende och kvalificerad revisor.

Sökt belopp i kr fylls inte i utan summeras automatiskt efter att ni har fyllt i summor under flik 3 Verksamhetsmål.

2. Om verksamheten

Under flik 2. Om verksamheten fyller ni i följande information:

Sammanfattning

Här ska ni göra en kort och tydlig sammanfattning av vad ni söker bidrag för. Detta för att myndigheten ska få en översiktlig bild av den verksamhet ni har för avsikt att genomföra under året. Sammanfattningen kan komma att publiceras i rapporter och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Medlemmar, kvinnor/män, aktiva medlemmar och medlemsorganisationer

Ange totalt antal medlemmar i organisationen. Ange även antal lokalföreningar eller medlemsorganisationer om det finns några.

Organisationen har bedrivit verksamhet inom området som omfattas av förordningen sedan år

Uppge vilket år er organisation började bedriva den verksamhet som ni söker statsbidrag för.

Ange om er organisation i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämlikhet, jämställdhet och förbud mot diskriminering

Enligt förordningens 2 § 3 ska alla organisationer som beviljas medel i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Beskriv hur ni avser att arbeta utifrån dessa perspektiv

Perspektiven är jämlikhet, jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Organisationen har lokal eller regional verksamhet i följande län

Här ska ni ange var i landet ni bedriver er verksamhet.

Enligt 2 § 2 i förordningen får statsbidrag lämnas till en ideell organisation som är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse.

Organisationens syfte och inriktning

Här ges en kortfattad beskrivning av syftet med er organisation, vilken typ av verksamhet bedriver er organisation och vilka är era främsta målgrupper.

3. Mål

Under flik 3. Mål ska ni ange konkreta mål, aktiviteter, förväntade resultat och uppföljning kopplat till målet. Ni kan uppge maximalt fyra mål.

 • Ge en kort bakgrund till målet. Beskriv vad är det ni vill åstadkomma med målet.
 • Ange aktiviteter kopplat till målet (ska vara konkreta och mätbara och tydligt hur aktiviteten bidrar till måluppfyllelse).
 • Ange målgrupp (er) och arena (or) för målet.
 • Ange hur ni avser att följa upp målet (gärna i form med mätbara indikatorer).

4. Övrig info

Under flik 4 Övrig information fyller ni i följande information:

Samverkan

Ange om er organisation samverkar med andra och hur ni samverkar.

Uppföljning av verksamheten

Beskriv hur ni avser att följa upp och/eller utvärdera er verksamhet.

Förutsättningar för att genomföra verksamheten

Beskriv vilka risker och hinder som finns mot verksamheten samt vilka åtgärder ni avser att göra för att förhindra angivna risker och hinder.

5. Budget

Under flik 5. Budget fyller ni i kostnader för den verksamhet ni söker medel till. De medel som ni fick från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i organisationens bokföring, det vill säga. vara åtskilda från organisationens övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

När medel återredovisas utgår man från de uppgifter som lämnats i budget. Angivna kostnader måste stämma överens med sökt belopp (intäkter minus kostnader ska bli 0). Om ni räknat fram en budget som inte är i jämna tusental ska ni avrunda sökt belopp till jämna tusental. Klicka på frågetecknet i den digitala ansökan för att få mer information under varje post.

Personalkostnader

Här specificeras befattning, tjänstgöringsgrad i procent och kostnader per anställd och dessa uppgifter ska noggrant fyllas i för varje tjänst man söker medel för. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in.

Grundlön (månads- eller timlön), antal tjänster och omfattning i procent ska anges.

Exempel: 1 projektledare/forskare, månadslön heltid 28 000, omfattning 100 procent, i 12 månader + lönebikostnader = 504 000 kr. Belopp: 504 000 kr. Lönebikostnader beräknas här till cirka 50 procent av bruttolönen.

Externa tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, till exempel arvoden till konsulter och föreläsare som ni avser att använda i den verksamhet ni ansöker medel för. Kostnader specificeras per uppdrag.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Här ska inga personalkostnader eller kostnader för tjänster anges. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.

Material och utrustning

Material och utrustning avser inköp kopplade till verksamheten som organisationen ansöker medel för, till exempel. trycksaker, kontorsmaterial, mobiltelefon med mera. Alla inköp ska kunna intygas och särredovisas i bokföringen.

Lokalkostnader

Redogör för beräknade lokalkostnader som har relevans på det sökta verksamhetsbidraget genom att ange kostnad för egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (inte reparationer). Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del av kostnaden som har sitt ursprung till det sökta verksamhetsbidraget.

Investeringar/inköp

Uppge inköp eller investeringar som har sitt ursprung till verksamhet som organisationen ansöker medel för, till exempel inköp av teknisk utrustning (inte reparationer).

Resor och logi

Resor och logi ska vara kopplade till verksamhetsmålen och man bör använda sig av det billigaste/mest kostnadseffektiva resesättet. Redogör för i vilket syfte resorna ska genomföras (kopplat till aktiviteterna under verksamhetsmålen). Kostnaden ska kunna styrkas i efterhand. Kostnader för deltagande i konferens ska inte anges här.

Revisorskostnad

Här anges kostnader för revisorsgranskning.

Enligt 14 § i förordningen ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor, om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp.

Folkhälsomyndigheten kommer under hösten 2025 att skicka ut anvisningar och underlag för redovisning.

Den kvalificerade revisorn, det vill säga auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Mer om redovisning av medel

Information om annan finansiering/andra intäkter

Enligt 3 § i förordningen får statsbidrag inte lämnas till en organisation som har fått statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret.

Har ekonomiskt stöd från andra instanser 2025

Här anges om organisationen fått bekräftat att ni beviljats medel för 2025 för samma verksamhet som ni nu söker samt från vilken myndighet.

Medlemsavgifter

Om organisationen har intäkter genom medlemsavgifter

Aktivitetsintäkter

Om organisationen har intäkter genom aktiviteter, till exempel inträde eller insamlingar (t.ex. via Facebook), ska dessa fyllas i här.

Lönebidrag

Om organisationen har intäkter i form av lönebidrag

Övriga intäkter

Fyll i om organisationen har andra intäkter, t.ex. hyresintäkter.

Fördelning av kostnader och antal tjänster

6. Bilagor

Under flik 6. Bilagor ska följande bilagor bifogas ansökan och skickas digitalt. Namnge varje bilaga enligt nedan, exempelvis verksamhetsplan, aktuella stadgar, och så vidare.

En fastställd plan för två år eller mer

Organisationen ska styra sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och fastställt en mer en långsiktig plan, för en period om två år eller mer. Planen ska beskriva vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem och hur arbetet kommer att följas upp. Fastställda planen ska avse sökt bidragsår och två år framåt.

Organisationens aktuella stadgar eller urkund

Dessa är organisationens egna föreskrifter för verksamheten.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkning, närmast föregående räkenskapsår

Denna redogör för organisationens verksamhet och ekonomi under föregående år.

Revisionsberättelse

För närmast föregående räkenskapsår. Bokslutet ska vara granskat av revisor.

Dokument som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen

Årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen (inklusive befattning) samt vilka som är firmatecknare.

7. Skicka in ansökan

Under flik 7. Skicka in ansökan finns information om vad som gäller för att skicka in den digitala ansökan. Kontrollera att alla uppgifter i er ansökan är korrekta innan ni skickar in ansökan.

Ansökan slutförs i två steg.

 1. Först skickas den digitala ansökan in tillsammans med tillhörande bilagor. Därefter skrivs en blankett för underskrift av firmatecknare ut.
 2. Blanketten undertecknas av behörig firmatecknare och ett original av blanketten skickas per post till Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten inkommen digitalt senast den 30 september 2024.

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Ytterligare information

För frågor om innehåll i ansökan kontakta:

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

För tekniska frågor och frågor om den digitala ansökningsblanketten kontakta:

bidrag@folkhalsomyndigheten.se