Syfte med bidraget

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning 2017:811 om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar. Syftet med statsbidraget är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik samt erbjuda stödinsatser till dessa personers närstående.

Vilka kan ansöka

Juridisk person utan vinstintresse.

Villkor för ansökan

Bidrag får, i mån av tillgång av medel, beviljas juridisk person som utan vinstintresse uppfyller följande förutsättningar:

  • genomför telefon- och webbaserade stödinsatser i enlighet med vad som anges i 2 § (SFS 2017:811) inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar,
  • tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde,
  • har en långsiktig inriktning på verksamheten,
  • baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap inom respektive område samt tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt,
  • har organisatorisk eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet inom det relevanta området samt
  • utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt.

Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organisationen. Bidrag får dock lämnas för vissa kostnader för administration av verksamheten och för kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen enligt 14 § (SFS 2017:811) medför.

Bidrag får inte beviljas en juridisk person som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökningsformulär och anvisningar

Ansökan om verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2023 (PDF, 163 kB)

Anvisningar till ansökan om verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2023 (PDF, 327 kB)

Medel att fördela

Verksamhetsbidrag utlyses under förutsättning att riksdagen anslår medel. För år 2022 hade myndigheten 15 miljoner kronor att fördela.

Beslut på ansökan

Beslut om Verksamhetsbidrag meddelas i januari 2023.

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

Organisationer som beviljats bidrag ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2024 att skicka ut blankett för redovisning till de som beviljats medel för verksamhetsåret 2023. Redovisning av verksamhetsbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2024.

Skicka in ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 september 2022. Ansökan för underskrift ska skrivas ut, undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Folkhälsomyndigheten per post via adressen nedan.

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

För sent inkommen ansökan avvisas alltid.