Anvisningar till ansökan om verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2025

Lyssna

Enligt förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Syftet med statsbidraget är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon- och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik samt erbjuda stödinsatser till dessa personers närstående.

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av juridisk person som:

 • genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar.
 • tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde, har en långsiktig inriktning på verksamheten och baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap.
 • tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt och har nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet.
 • samt utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt.

Bedömning av ansökningar

Vid bedömning kontrollerar vi att ansökningarna uppfyller alla villkor och förutsättningar för bidrag enligt förordningen samt de anvisningar som Folkhälsomyndigheten tagit fram, inklusive att ansökan inkommit i tid. Därefter bedöms ansökningarna i konkurrens med varandra. Det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme och vanligtvis ansöker organisationerna om mer medel än vad som finns att fördela. Folkhälsomyndigheten har enligt förordningen rätt att prioritera bland inkomna ansökningar. Ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets syfte ges företräde.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senaste den 30 september 2024. Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i januari 2025.

Utbetalning av ekonomiskt bidrag

Utbetalning av ekonomiskt bidrag sker i förskott med en fjärdedel per kvartal.

Redovisning av verksamhetsbidrag

Tilldelade medel ska enligt 13 § i förordningen redovisas i en slutrapport senast den 30 april 2025 som innehåller en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts. Folkhälsomyndigheten kommer under mars 2025 att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning.

I samband med återredovisning av beviljade medel ska en extern, oberoende och kvalificerad revisor intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Granskningen ska göras enligt standard ISRS 4400 som i förordningen benämns SNT 4400.

Den kvalificerade revisorn, d.v.s. auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Mer om Redovisning av medel

Blankett

Använd blanketten: Ansökan om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2025.

Anvisningar för att fylla i ansökningsformuläret

I ansökningsformuläret ska ni tydligt sammanfatta det ni söker medel för som ni avser att genomföra under verksamhetsåret 2025.

Ansökan består av fyra delar som ska fyllas i.

 1. Grunduppgifter
 2. Om verksamheten
 3. Budget
 4. Bilagor

I ansökningsblanketten ska ni tydligt beskriva det ni söker medel för och som ni avser att genomföra under verksamhetsåret 2025.

I blanketten finns ett antal uppgifter som skall fyllas i. Nedan beskrivs vilken information som ni ska fylla i under respektive rubrik och frågeställningar som kan vara bra att fundera över.

1. Grunduppgifter

Här fyller ni i information om den sökande organisationen, kontaktperson för ansökan, information om konto som det ekonomiska bidraget ska utbetalas till samt kontaktuppgifter till revisor/ekonomichef.

2. Om verksamheten (telefon- och webbrådgivning)

Beskriv verksamhetens uppbyggnad utifrån statsbidraget syfte och i denna beskrivning ska nedanstående frågor belysas:

 • vilka stödformer tillhandahåller er verksamhet (telefoni, webb)
 • ange inom vilka sakområden er verksamhet kan ge stöd inom (alkohol, tobak och/eller spel).
 • ange grad av tillgängligheten till stödet under vardag respektive helg (avser både storlek på bemanning och tider för individuellt stöd)
 • ange tillgång till stöd på annat språk än svenska
 • ange tillgång till stöd för personer med särskilda behov
 • beskriv hur verksamheten säkerställer att stödet är utan kostnad för den enskilde
 • på vilket sätt verksamheten harorganisatorisk alternativt eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet inom det relevanta området

Övergripande målsättning med verksamheten och dess stöd i relevant och aktuell kunskap

Beskriv övergripande målsättning med er verksamhet. Verksamheten bör endast ha ett övergripande mål och som ska formuleras SMART – specifikt, mätbart, accepterat/angeläget, realistiskt och tidsbundet. För att säkerställa att stödinsatserna baseras på relevant och aktuell kunskap ska en omvärldsanalys ligga till grund för de mål som organisationen sätter upp för sin verksamhet. Analysen ska även vara ett stöd för att beskriva hur verksamheten tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt.

För att ringa in målet med insatserna är det bra att identifiera det huvudproblem som ni tänker arbeta med under perioden. Vilka är orsakerna till att problemet existerar? Vilka konsekvenser har problemet? Det är inte nödvändigt att göra egna kartläggningar eller förstudier men ni behöver gå igenom sådant som tidigare gjorts på området för att få en heltäckande bild av nuläget. Ange även de viktigaste förändringarna i er omvärld som har betydelse för er måluppfyllelse.

Uppföljning

Det förebyggande arbetets nytta uppnås vanligtvis först på längre sikt. För att tillse att verksamheten når sina mål samt att verksamheten bedriver ett kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt arbetssätt behöver uppföljning och utvärdering ske.

Beskriv verksamheten arbetet med uppföljning och utvärdering. Frågor som kan vara viktiga att ta ställning till är följande:

 • Hur sker uppföljning av verksamheten och vad som ingår i denna uppföljning?
 • Hur sker uppföljning av effekter av stödet?
 • Hur sker utvärdering för att säkerställa att verksamheten har ett kostnadseffektivt arbetssätt?
 • Hur bedrivs kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i relation till det övergripande målet för verksamheten?

3. Budget

De medel som erhållits från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från organisationens övriga medel och bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Under budgetens två första delar (A och B) ska endast intäkter och utgifter som har med det sökta verksamhetsbidraget redovisas. Under budgetens sista del (C) ska övriga intäkter redovisas men utan att sammanräknas med ovanstående delar (A och B).

Sökt belopp ska anges i jämna tusental vilket betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet, till exempel 250 000. Om ni räknat fram en detaljerad budget som inte är i jämna tusental sak ni avrunda sökt belopp till jämna tusental.

Intäkter 2025

Fyll i den summa verksamhetsbidrag som söks från Folkhälsomyndigheten för verksamhetsåret 2025.

Kostnader inklusive personalkostnader 2025

Specificera de kostnader som ska finansieras med det sökta bidraget från Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att uppgifterna fylls i noggrant. När medel återredovisas utgår man från de uppgifter som lämnats i budget.

Här specificeras befattning, tjänstgöringsgrad i procent och kostnader per anställd person som finansieras med bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in.

Grundlön (månads- eller timlön), antal tjänster och omfattning i procent ska anges. Exempel: 1 projektledare/forskare, månadslön heltid 28 000, omfattning 100 %, i 12 månader + lönebikostnader = 504 000 kr. Belopp: 504 000 kr.

OH-kostnad (indirekt kostnad) gäller universitet, myndigheter

Myndighet avser statlig- och kommunal förvaltning. De ska specificera dessa kostnader och beräkningsunderlag för OH kan begäras in. Det ska även vara angivet i budget. Anges OH-kostnad ska inte posten administrativa kostnader fyllas i.

Definition av OH -kostnad:

Påslaget för indirekta kostnader ska täcka kostnader för exempelvis administrativpersonal som utgör stöd till verksamhet, och kan inkludera lokaler, dagliga kontorskostnader, datorer, telefon, kostnader för kontorsmaterial (så som skrivarpapper, kuvert, bläckpatroner, pennor, pärmar, hålslagare, häftapparat), administrativt material, telefonkostnader, internetabonnemang, porto, städmaterial, försäkringar, vatten och el-kostnader, kostnader förutbildning och rekrytering, upphandling, personalutbildning och andra kostnader som har en tydlig koppling till verksamhet men är uteslutna från direkt stödberättigande kostnader.

Kostnad för tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, t ex arvoden till konsulter och föreläsare som ni avser att använda i den verksamhet ni ansöker medel för. Kostnader specificeras per uppdrag.

Material och utrustning

Material och utrustning avser inköp kopplade till verksamheten som organisationen ansöker medel för, till exempel trycksaker, kontorsmaterial, mobiltelefon med mera. Samtliga inköp ska kunna verifieras och särredovisas i bokföringen.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Här ska inga personalkostnader eller kostnader för tjänster anges. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.

Lokalkostnader

Redogör för beräknade lokalkostnader som har bäring på det sökta verksamhetsbidraget genom att ange kostnad för egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (ej reparationer). Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del av kostnaden som härrör till det sökta verksamhetsbidraget.

Inköp/investeringskostnader

Uppge inköp eller investeringar som härrör till verksamhet som organisationen ansöker medel för, till exempel inköp av teknisk utrustning (ej reparationer).

Resor och logi

Resor och logi ska vara kopplade till verksamhetsmålen och man bör använda sig av det billigaste/mest kostnadseffektiva resesättet. Redogör för i vilket syfte resorna ska genomföras (kopplat till aktiviteterna under verksamhetsmålen). Kostnaden ska kunna styrkas i efterhand.

Revisorskostnad

Här anges kostnader för revisorsgranskning. Enligt 13 § i förordningen ska en extern, oberoende och kvalificerad revisor granska den ekonomiska redovisningen i slutrapporten. Granskningen ska göras enligt standard ISRS 4400 som i förordningen benämns SNT 4400.

Den kvalificerade revisorn, det vill säga auktoriserad eller godkänd revisor, ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Mer om redovisning av medel

Övriga intäkter 2025

Här anger ni om er organisation erhåller medel för den verksamhet som verksamhetsbidraget avser från andra myndigheter, kommuner, landsting, stiftelser, föreningar eller samarbetspartners och finansiärer.

Om inte organisationen har något ekonomiskt stöd från andra instanser, markeras det i blanketten.

4. Bilagor som ska bifogas till ansökan

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

 • Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda den juridiska personen.

Om verksamheten är en ideell organisation ska även följande bilagor bifogas:

Treårsplan för organisationens verksamhet avseende telefon- och webbaserade stödinsatser.

Bifoga den treårsplan som organisationen antagit. I treårsplanen bör det framgå hur ni planerar er verksamhet under dessa tre år. Treårsplanen ska avse sökt bidragsår och två år framåt.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse inkl. balans- och resultaträkning, senast beslutade.

Denna redogör för organisationens verksamhet och ekonomi under föregående år.

Revisionsberättelse

För det senaste hela räkenskapsåret.

Organisationens aktuella stadgar

Dessa är organisationens egna föreskrifter för verksamheten.

Ansökan

Ansökan inför år 2025 ska skickas med post och vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 30 september 2024.

Bilagor kan skickas med e-post.

Om sökanden inte lämnar in fullständiga ansökningshandlingar eller uppgifter kommer sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, kommer inkomna ansökningshandlingar prövas i befintligt skick. Meddela om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare.

Ett underskrivet original av ansökan skickas med post till:

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Bilagor kan skickas med e-post till: info@folkhalsomyndigheten.se