Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan även användas till olika projekt som exempelvis kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas endast för ett år i taget.

Beslut om vilka som fick bidrag 2020

Totalt inkom 65 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt projektbidrag för motsvarande cirka 71 miljoner kronor. I utlysningen har cirka 6,5 miljoner kronor fördelats till 10 projekt. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd kan inte överklagas.

Redovisning

De organisationer som fått bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts senast den 26 februari 2021. Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i oktober/november 2020.

Ansökan

Ansökan skulle vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 24 februari 2020. Beslut om fördelning av projektbidrag meddelades under maj 2020.

Vilka kunde söka bidrag?

Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas till en ideell organisation som är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan antingen sökas för att starta nya projekt (max treåriga) eller för att finansiera redan pågående projekt. Pågående projekt kan vara projekt som tidigare haft finansiering av någon annan aktör och idag står helt eller delvis utan finansiering.

Bidrag söks för ett år i taget och beviljas för ett år i taget. Samma projekt kan maximalt beviljas medel tre år i rad.

Kriterier för projektbidrag

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat förebyggande arbete inom området suicidprevention. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar med att förbygga suicid. Projekt som har en etablerad kontakt med forskare och en färdig forskningsplan prioriteras.

I anvisningarna till ansökan framgår ett antal kriterier som den sökande organisationen ska uppfylla.

Ytterligare information med ett antal övergripande villkor gällande ansökan och beviljande av bidrag finns att läsa på myndighetens webbplats.

Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Relaterad läsning

Anvisningar och hjälptext till ansökan om projektbidrag 2020 (PDF, 284 kB)

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention

Fördelade medel