Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention 2020

ANSÖKAN STÄNGD: Folkhälsomyndigheten utlyser medel i form av projektbidrag till ideella organisationer för arbete med att förebygga självmord.

Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan även användas till olika projekt som exempelvis kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas endast för ett år i taget.
Folkhälsomyndigheten avser att fördela cirka 20 miljoner kronor för år 2020.

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 24 februari 2020.
Beslut om fördelning av projektbidrag meddelas under maj 2020.

Anvisningar och hjälptext till ansökan om projektbidrag 2020 (PDF, 284 kB)

Relaterad läsning

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.

Vilka kan söka bidrag?

Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas till en ideell organisation som är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan antingen sökas för att starta nya projekt (max treåriga) eller för att finansiera redan pågående projekt. Pågående projekt kan vara projekt som tidigare haft finansiering av någon annan aktör och idag står helt eller delvis utan finansiering.
Bidrag söks för ett år i taget och beviljas för ett år i taget. Samma projekt kan maximalt beviljas medel tre år i rad.

Kriterier för projektbidrag

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat förebyggande arbete inom området suicidprevention. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar med att förbygga suicid. Projekt som har en etablerad kontakt med forskare och en färdig forskningsplan prioriteras.

I anvisningarna till ansökan framgår ett antal kriterier som den sökande organisationen ska uppfylla och det är viktigt att även läsa hjälptext om hur ansökan ska fyllas i.

Ytterligare information med ett antal övergripande villkor gällande ansökan och beviljande av bidrag finns att läsa på myndighetens webbplats Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Ideella organisationer som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Gå till toppen av sidan