De organisationer som i maj 2020 beviljades projektmedel för arbete med suicidprevention under 2020 har nu möjlighet att ansöka om fortsatt finansiering 2021.

Syftet med projektbidraget är fortsatt att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel har fördelats till projekt som exempelvis handlar om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete. Läs mer om vilka som tidigare beviljats medel.

Medel beviljas endast för ett år i taget och under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller medel för 2021. Folkhälsomyndigheten avser att fördela 10 miljoner kronor för 2021.

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 9 november 2020. Beslut om fördelning av projektbidrag meddelas under januari 2021.

Kriterier för projektbidrag inom området suicidprevention (PDF, 326 kB)

Redovisning

Ideella organisationer som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Läs mer om redovisning av medel

Läs mer

Sammanfattning av beviljade projekt 2020