Organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE. Folkhälsomyndigheten har beslutat att nio ideella organisationer får organisationsbidrag 2019 för sin verksamhet inom tobaksförebyggande arbete.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse vars huvudsakliga verksamhet är att arbeta tobaksförebyggande och som har bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 6 miljoner kronor till 9 organisationer.

Beviljade medel 2019

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2019-års medel skickas ut till organisationerna under februari 2020.

Nästa ansökningsperiod påbörjas 31 maj 2019. Ansökningshandlingarna för organisationsstöd för verksamhetsåret 2020 kommer att finnas tillgängliga på webben den 31 maj 2019 och ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 1 oktober 2019.

Förordning om statsbidrag: SFS 2015:456

Gå till toppen av sidan