Folkhälsomyndigheten har beslutat att nio ideella organisationer får organisationsbidrag 2020 för sin verksamhet inom tobaksförebyggande arbete.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (SFS 2015:456). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse vars huvudsakliga verksamhet är att arbeta tobaksförebyggande och som har bedrivit verksamhet i minst två år.

Stödet utbetalas i enlighet med förordningen och regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2020 och Folkhälsomyndigheten har fördelat 9, 5 miljoner kronor till ideella organisationer. Organisationsbidraget ska även användas i syfte att förstärka genomförandet av den nya lagen (2018:2088) om tobak och tobaksliknande produkter.

Beviljade medel 2020

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2020-års medel skickas ut till organisationerna under februari 2021.

Ansökningshandlingarna för organisationsstöd för verksamhetsåret 2021 beräknas finnas tillgängliga på webben den 31 maj 2020 och ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 1 oktober 2020.

Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (PDF, 31 kB)