Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention – ideella organisationer 2020

ANSÖKAN STÄNGD: Ideella organisationer som bedriver verksamhet i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid kan söka bidrag från Folkhälsomyndigheten.

En del av bidraget fördelas till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidrag kommer att delas ut under förutsättning att myndigheten får ett uppdrag att fördela medel i detta syfte för år 2020.

Bidraget ska stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention, samt förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Folkhälsomyndigheten

För 2019 års verksamhet fördelade Folkhälsomyndigheten totalt 25 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar för att stärka den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa eller suicid samt till ideella organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration. Under förutsättning att regeringen beviljar medel till Folkhälsomyndigheten kommer vi att fördela 25 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020.

Ansökan

Ansökan måste vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 12 september 2019. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas januari 2020.

Anvisningar och hjälptext till ansökan om verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2020 (PDF, 408 kB)

Relaterad läsning

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 (PDF, 1,2 MB)

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Vilka kan söka bidrag?

Verksamhetsbidraget kan sökas av rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå. Bidraget kan även sökas av organisationer vars verksamhet bedöms vara av riksintresse. Det ska användas så att bidraget får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade grupper och insatsområden.

För att en organisation ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag krävs att organisationen har som mål eller delmål att bidra till att främja psykisk hälsa och/eller förebygga psykisk ohälsa och suicid. Organisationen ska ha bedrivit arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser inom det bidragsberättigade området psykisk hälsa och suicidprevention och har gjort det under minst två år.

Att söka bidrag – övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Verksamheter som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar därför, under oktober/november 2020, ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 18 februari 2021.

Status

ANSÖKAN STÄNGD

Sista datum för ansökan:
2019-09-12

Kontakt

Elsa Rudsby Strandberg
Tfn: 010-205 28 17

Kontakt

E-post till Suicidprevention för frågor om det suicidpreventiva arbetet

Gå till toppen av sidan