Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention – ideella organisationer 2020

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Nu är det klart vilka som får medel inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration för verksamhetsåret 2020.

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända (regleringsbrev 2020, anslag 1:8). Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev 2020

Beslut om vilka som får bidrag 2020

Totalt inkom 59 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt verksamhetsbidrag för motsvarande cirka 81 miljoner kronor. I utlysningen har totalt 37 571 400 kronor fördelats till 49 organisationer. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd kan inte överklagas.

Redovisning

De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts senast den 18 februari 2021. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i oktober/november 2020.

Relaterad läsning

Fördelade medel

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 (PDF, 1,2 MB)

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Hjälptext 2020 års ansökan (PDF, 408 kB)

Om bidraget och ansökan

En del av bidraget fördelas till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidrag kommer att delas ut under förutsättning att myndigheten får ett uppdrag att fördela medel i detta syfte för år 2020.

Bidraget ska stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention, samt förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Folkhälsomyndigheten

För 2019 års verksamhet fördelade Folkhälsomyndigheten totalt 25 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar för att stärka den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa eller suicid samt till ideella organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration.

Ansökan

Ansökan skulle vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 12 september 2019. Beslut om verksamhetsbidrag meddelades i januari 2020.

Anvisningar och hjälptext till ansökan om verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2020 (PDF, 408 kB)

Vilka kunde söka bidrag?

Verksamhetsbidraget kan sökas av rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå. Bidraget kan även sökas av organisationer vars verksamhet bedöms vara av riksintresse. Det ska användas så att bidraget får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade grupper och insatsområden.

För att en organisation ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag krävs att organisationen har som mål eller delmål att bidra till att främja psykisk hälsa och/eller förebygga psykisk ohälsa och suicid. Organisationen ska ha bedrivit arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser inom det bidragsberättigade området psykisk hälsa och suicidprevention och har gjort det under minst två år.

Att söka bidrag – övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Status

REDOVISNING AV MEDEL

Sista datum för redovisning:
2021-02-18

Kontakt

Elsa Rudsby Strandberg
Tfn: 010-205 28 17

Kontakt

E-post till Suicidprevention för frågor om det suicidpreventiva arbetet

Gå till toppen av sidan