Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Folkhälsomyndigheten. (PDF, 171 kB)

År 2018 fördelade Folkhälsomyndigheten 15 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar för att stärka den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa eller suicid. Dessutom fördelades 10 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration. I år har vi sammanfört två olika uppdrag till en utlysning. Under förutsättning att regeringen beviljar medel till Folkhälsomyndigheten kommer vi att fördela 25 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019.

Ansökan

Ansökan måste vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 13 september 2018. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas januari 2019.

Relaterad läsning

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention.

Vilka kan söka bidrag?

Verksamhetsbidraget kan sökas av rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå. Bidraget kan även sökas av organisationer vars verksamhet bedöms vara av riksintresse. Det ska användas så att bidraget får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade grupper och insatsområden. Verksamhetsbidraget ska komplettera och förstärka den offentliga sektorns arbete.
För att en organisation ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag krävs att organisationen har som mål eller delmål att bidra till att främja psykisk hälsa och/eller förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Verksamheter som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer under september 2019 att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 20 februari 2020.

Läs mer

Kort beskrivning av vilken verksamhet som beviljades medel 2018 (PDF, 197 kB)