Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention – ideella organisationer 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 20 februari 2020.

Redovisning

Redovisning av 2019 års medel avseende området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn i migration, ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast 20 februari 2020. Redovisningen omfattar både tidigare tilldelade medel och beviljade extra medel 2019.

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in med de inloggningsuppgifter (e-post adress till den person organisationen uppgett som kontaktperson) som användes vid ansökningstillfället.

Formulär för återrapportering

Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser er organisations redovisning när du loggat in.

Beslut om vilka som fick bidrag 2019

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända (regleringsbrev 2019, anslag 1:8). Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev 2019

Totalt inkom 60 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt verksamhetsbidrag för motsvarande cirka 108 miljoner kronor. Av dessa får 46 organisationer dela på 25 miljoner kronor. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte kan överklagas.

Beslut om tilldelning av ytterligare medel 2019

I mars 2019 fick vi ett nytt uppdrag av regeringen att fördela ytterligare 5 miljoner för verksamhetsåret 2019, till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention och som tidigare beviljats verksamhetsbidrag. De 46 ideella organisationer som hade tilldelats verksamhetsbidrag för 2019 inom området, gavs möjlighet att inkomma med en kompletterande ansökan.

I bedömning av ansökningarna har vi utgått från om organisationen främst bedriver verksamhet som syftar till att förebygga självmord, ansökans kvalitet och om ansökan har fokus på regeringens syfte med satsningen nämligen att stärka det suicidpreventiva arbetet. Medlen har i enlighet med uppdraget tilldelats 17 organisationer.

Relaterad läsning

Sammanställning av fördelade medel 2019

Beslut om fördelning av ytterligare medel (PDF, 116 kB)

Hjälptext verksamhetsbidrag psykisk hälsa 2019 (PDF, 664 kB)

Gå till toppen av sidan