Sista ansökningsdag för 2018 års medel har nu passerat. Verksamhetsbidraget som delas ut syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid enligt regeringsuppdraget Stöd till kunskapsutveckling (regeringsbeslut III:10)..

Regleringsbrev för budgetår 2017 avseende Folkhälsomyndigheten (PDF, 148 kB)

Vad händer nu?

Ansökan är nu stängd. Totalt 47 ansökningar har inkommit till myndigheten, där ideella organisationer sökt bidrag för motsvarande cirka 68 miljoner kronor. Ansökningarna kommer nu att granskas och bedömas utifrån syftet med utlysningen och i konkurrens med varandra.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2018

Vilka organisationer som får medel för 2018 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en sammanställning på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess, samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2018.

Relaterad läsning

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention.