Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention – ideella organisationer 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE (inkl. tilläggsmedel).

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända (regleringsbrev 2019, anslag 1:8). Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev 2019 

Beslut om vilka som får bidrag 2019

Totalt inkom 60 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt verksamhetsbidrag för motsvarande cirka 108 miljoner kronor. Av dessa får 46 organisationer dela på 25 miljoner kronor. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte kan överklagas.

Beslut om tilldelning av ytterligare medel 2019

I mars 2019 fick vi ett nytt uppdrag av regeringen att fördela ytterligare 5 miljoner för verksamhetsåret 2019, till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention och som tidigare beviljats verksamhetsbidrag. De 46 ideella organisationer som hade tilldelats verksamhetsbidrag för 2019 inom området, gavs möjlighet att inkomma med en kompletterande ansökan.

I bedömning av ansökningarna har vi utgått från om organisationen främst bedriver verksamhet som syftar till att förebygga självmord, ansökans kvalitet och om ansökan har fokus på regeringens syfte med satsningen nämligen att stärka det suicidpreventiva arbetet. Medlen har i enlighet med uppdraget fördelats till tilldelats 17 organisationer.

Beslut om fördelning av ytterligare medel (PDF, 116 kB)

Regeringsbeslut om tilläggsbidrag 2019 (PDF, 3,1 MB)

Redovisning

De organisationer som får ytterligare bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts senast den 20 februari 2020. Redovisningen omfattar både tidigare tilldelade medel och beviljade extra medel.

Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen under oktober/november 2019.

Relaterad läsning

Sammanställning av fördelade medel 2019

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Hjälptext verksamhetsbidrag psykisk hälsa 2019 (PDF, 664 kB)

Gå till toppen av sidan