Beslut om vilka som får bidrag 2018

Totalt inkom 47 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt bidrag för motsvarande cirka 68 miljoner kronor. Av dessa får 29 organisationer dela på 15 miljoner kronor. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte kan överklagas.

De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2018.

Organisationer som beviljats medel 2018 (PDF, 129 kB)

Läs mer

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid enligt regeringsuppdraget Stöd till kunskapsutveckling (regeringsbeslut I:9).

Regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Folkhälsomyndigheten (PDF, 171 kB)

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention.