Beslut om vilka som får bidrag 2018

Totalt inkom 23 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt bidrag för cirka 30 miljoner kronor. Av dessa kommer 17 organisationer få dela på 10 miljoner kronor.

Alla ansvariga organisationer som ansökt om medel inför 2018 kommer att få sitt beslut per post. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd får inte överklagas.
De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2018.

Organisationer som beviljats medel 2018

Läs mer

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i migration. Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa, enligt myndighetens regleringsbrev.

Regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Folkhälsomyndigheten