Beslut om vilka som får bidrag 2018

Totalt inkom 23 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt bidrag för cirka 30 miljoner kronor. Av dessa har 17 organisationer fått dela på 10 miljoner kronor.

Alla ansvariga organisationer som ansökt om medel inför 2018 har fått sitt beslut skickat per post. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Organisationer som beviljats medel 2018

Återredovisning av beviljade medel

Organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi har skickat ut anvisningar rörande återredovisningen till kontaktpersonerna. Återredovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2019.

Blankett för återredovisning av medel 2018 (Word, 80 kB)

Läs mer

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i migration. Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa, enligt myndighetens regleringsbrev.

Regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Folkhälsomyndigheten