Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid enligt regeringsuppdraget Stöd till kunskapsutveckling (regeringsbeslut I:9).

Regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Folkhälsomyndigheten (PDF, 171 kB)

Beslut om vilka som får bidrag 2018

Totalt inkom 47 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt bidrag för motsvarande cirka 68 miljoner kronor. Av dessa får 29 organisationer dela på 15 miljoner kronor. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte kan överklagas.

Beslut tilldelning av ytterligare medel

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Den 4 juli 2018 fick vi i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention och som tidigare beviljats verksamhetsbidrag. Specificerat i uppdraget är att medlen ska fördelas som verksamhetsbidrag till de verksamheter som bedriver insatser riktade direkt till personer i behov av stöd alternativt till anhöriga och andra personer i deras omgivning.
Pengarna ska användas under 2018.

I bedömningsprocessen har de tidigare beviljade ansökningarna (29 stycken) granskats utifrån två kriterier:

  • arbete med suicidprevention
  • stödjande insatser.

Ytterligare medel tilldelas 21 organisationer.

Redovisning

De organisationer som får ytterligare bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts senast den 9 januari 2019. Redovisningen omfattar både tidigare tilldelade medel samt beviljade extra medel.

Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2018.

Läs mer

Regeringsbeslut om tilldelning av ytterligare medel (PDF, 1022 kB)

Organisationer som får extra medel - fördelning av medel (PDF, 209 kB)

Organisationer som beviljats medel 2018 (PDF, 127 kB)

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention