Syftet med bidraget är att förstärka det främjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet och satsningen är en del av regeringsuppdraget "S2017/03738/FS Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk". Bidrag kommer att tilldelas ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Folkhälsomyndigheten kommer att prioritera insatser som har ett fokus på att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar och insatser som har ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv för att öka förutsättningar för en jämlik hälsa.

De områden som prioriteras som insatser för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar är exempelvis:

  • Rökfria skolgårdar
  • Förebyggande insatser kopplat till nya tobaksprodukter och tobaksrelaterade produkter, bland annat elektroniska cigaretter
  • Informationsspridning och opinionsskapande insatser.

Beslut om vilka som erhållit verksamhetsbidrag tobak 2018

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner kronor till 3 organisationer. Här finns listan över beviljade medel 2018 (PDF, 115 kB)

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Formulär och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning kommer att skickas ut till de organisationer som beviljats medel.

Relaterad information

Läs mer om regeringsuppdraget här(PDF, 248 kB)