Vilka kan söka bidrag?

Bidrag får, i mån av tillgång av medel, beviljas juridisk person som utan vinstintresse uppfyller följande förutsättningar:

  • genomför telefon- och webbaserade stödinsatser i enlighet med vad som anges i 2 § (SFS 2017:811) inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar,
  • tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde,
  • har en långsiktig inriktning på verksamheten,
  • baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap inom respektive område samt tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt,
  • har organisatorisk eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet inom det relevanta området samt
  • utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt.

Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organisationen. Bidrag får dock lämnas för vissa kostnader för administration av verksamheten och för kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen enligt 14 § (SFS 2017:811) medför.

Bidrag får inte beviljas en juridisk person som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Beslut om fördelning

Beslut om fördelning av medel för 2021 meddelas i januari 2021.

Utbetalning av verksamhetsbidrag sker enligt särskild utbetalningsplan. Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2021.

Redovisning

Organisationer som beviljats bidrag ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2022 att skicka ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel för verksamhetsåret 2021. Redovisning av verksamhetsbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast 30 april 2022.