De allmänna råden om vaccination mot pneumokocker har upphävts den 1 september 2016 genom HSLF-FS 2016:82 och ersatts med Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.