Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror;

beslutade den 26 april 2016.

Folkhälsomyndigheten genomför bestämmelser i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG genom följande föreskrifter.

Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigande i 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354) meddela närmare föreskrifter om karakteristisk smak i cigaretter och rulltobak och tillsatser i tobaksvaror. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak. I föreskrifterna finns angivet vilka tillsatser som leder till förbud av de tobaksvaror som föreskrifterna avser.

Ladda ner HSLF-FS 2016:42 Föreskrifter om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror (PDF, 87 kB)

Träder i kraft den 20 maj 2016.

Ändringsföreskrift

Den 7 februari 2017 gjordes en ändring, i form av uppdaterad hänvisning till av EU beslutad rättsakt, i föreskrifterna och allmänna råden om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror genom HSLF-FS 2016:96.

Bläddra och läs