Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar;

beslutade den 26 april 2016.

Folkhälsomyndigheten genomför bestämmelser i artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG genom följande föreskrifter.

Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigande i 7 § 3–4 tobaksförordningen (2016:354) meddela närmare föreskrifter om krav på ackreditering av laboratorier som ska verifiera mätningar av tjära, nikotin och kolmonoxid samt om tillåtna gränsvärden och mätmetoder av vissa beståndsdelar i cigarettrök.

Ladda ner HSLF-FS 2016:43 Föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar (PDF, 83 kB)

Träder i kraft den 20 maj 2016.

Bläddra och läs