Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror;

beslutade den 26 april 2016.

Folkhälsomyndigheten genomför bestämmelser i artiklarna 5, 6 och 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG genom följande föreskrifter.

Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigande i 9-10 §§ tobaksförordningen (2016:354) meddela närmare föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror. I föreskrifterna finns också bestämmelser om tidpunkter för när anmälan och rapportering ska lämnas och på vilket sätt detta ska ske..

Ladda ner HSLF-FS 2016:45 Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror (PDF, 101 kB)

Träder i kraft den 20 maj 2016.

Ändringsföreskrift

Den 7 februari 2017 gjordes en ändring, i form av uppdaterad hänvisning till av EU beslutad rättsakt, i föreskrifterna om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror genom HSLF-FS 2016:97.

Bläddra och läs