Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn;

beslutade den 24 maj 2016.

Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigande i 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255) meddela närmare föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. De nya föreskrifterna utökar vaccinationsprogrammets ramar för att möjliggöra för sjuksköterskor, som ordinerar enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:1, att ordinera vaccination därefter. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om att vaccinationer ska erbjudas till alla barn, även de som inte har följt det svenska vaccinationsprogrammet. Det innefattar även barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och barn som är asylsökande. Föreskrifterna anger även att kompletterande vaccination ska erbjudas mot pneumokocker upp till 6 års ålder och mot HPV för flickor upp till 18 års ålder, något som tidigare inte var en skyldighet. Ändringen ger förutsättningar för att barn över hela landet ska erbjudas ett likvärdigt skydd mot sjukdomarna.

Ladda ner HSLF-FS 2016:51 Föreskrifter om vaccination av barn (PDF, 67 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Bläddra och läs