För att enklast hitta publikationerna på vår webbplats rekommenderar vi att du använder sökfunktionen och söker på titel eller några av nyckelorden.

Publikationer överförda till denna webbplats 1 juli 2015

Observera att vissa kan sedan dess ha tagits bort eller ersatts av ny version.

 • A cost-effectiveness analysis of introducing pneumococcal vaccine in the Swedish vaccination programme
 • Anmälan av smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen – Meddelandeblad
 • Ansvar och roller enligt det internationella hälsoreglementet (IHR) – Meddelandeblad
 • Antal doser vid HPV-vaccination – beslutsunderlag avseende 2-dosschema
 • Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – årsrapport 2013, för samverkansuppdrag
 • Antimicrobial Resistance – Inspiration and exchange of experience from EU Presidencies
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag
 • Background to a vaccination programme for the human papilloma virus in Sweden 2007
 • Bakgrund till nya tidpunkter för barnvaccinationer
 • Beredskapsläkemedel – tillgång och tillgänglighet
 • Beredskapsplanering för pandemisk influensa
 • Beredskapsplanering för utbrott av smittsamma sjukdomar
 • Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – Information till föräldrar.
 • Bör Sverige införa ett sjuvalent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) i det allmänna barnvaccinationsprogrammet?
 • Campylobacterinfektion – ett nationellt strategidokument
 • De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2013
 • De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2014
 • Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – Information till föräldrar.
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Allmän del för alla barn (Svenska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Riktad del för vissa barn (Svenska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Albanska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Arabiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Engelska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Finska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Franska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Kinesiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Nordkurdiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Persiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Polska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Romani arli)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Ryska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Somaliska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Spanska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Svenska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Sydkurdiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Thailändska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Tigrinja)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Turkiska)
 • Faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet – Vaccination mot HPV för flickor (Vietnamesiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Albanska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Arabiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Engelska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Finska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Franska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Pashto)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Polska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Ryska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Somaliska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Spanska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Sydkurdiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Allmän del för alla barn. (Turkiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Albanska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Arabiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Engelska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Finska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Franska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Pashto)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Polska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Ryska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Somaliska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Spanska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Sydkurdiska)
 • Faktablad. Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn. (Turkiska)
 • Falldefinitioner – vid anmälan enligt smittskyddslagen
 • Förebyggande av spridning av MRSA från människa till lantbrukets djur
 • Förslag till svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens
 • Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • God handhygien – affisch
 • Good Hand Hygiene – How to avoid infection and infecting others
 • Handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik
 • Hepatit B-vaccination – Kunskapsunderlag från experter
 • HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet
 • Infektion med Cryptosporidium – ett nationellt strategidokument
 • Infektion med EHEC/VTEC – ett nationellt strategidokument
 • Infektion med Listeria monocytogenes – ett nationellt strategidokument
 • Infektion med Yersinia enterocolitica – ett nationellt strategidokument
 • Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser – vägledning utifrån det internationella hälsoreglementet
 • Kommunikationsplanering för pandemisk influensa
 • Kommunikationsstrategi för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • Komplettering av beslutsunderlag – Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 • Kostnadsanalys för hepatit B-vaccination
 • Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom – Meddelandeblad
 • Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat
 • Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) – Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk
 • MRSA hos häst, hund och katt – rekommendationer för handläggning
 • MRSA hos personal inom vård och omsorg – Ett kunskapsunderlag
 • MRSA i förskolan – Underlag och rekommendationer för handläggning
 • Mässling och röda hund – ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan
 • National plan of action to prevent the spread of measles and rubella
 • Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund
 • Nationell kommunikationsstrategi för vacciner och vaccinationsprogram
 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)
 • Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess – Meddelandeblad
 • Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola – reviderad version 2014-12-4
 • Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV)
 • Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA
 • Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination
 • Rekommendationer för profylax kring fall av invasiv meningokockinfektion
 • Rekommendationer för profylax mot hepatit B – Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition
 • Rekommendationer för profylax och behandling av influensa
 • Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp
 • Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus
 • Rekommendationer om förebyggande av rabies
 • Rubellainfektion – ett kunskapsunderlag
 • Salmonella – ett nationellt strategidokument
 • Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet
 • Samordningsuppdrag antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – årsrapport 2014
 • Saneringsintyg för fartyg
 • Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt
 • Smitta i förskolan – utbildningsmaterial
 • Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat
 • Smittskyddsläkare har behörighet att begära utsändning av "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) – Meddelandeblad
 • Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner
 • Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 • Tuberkulos – Vägledning för sjukvårdspersonal
 • Underlag för övning "smitta ombord" – Karantänshamnar och karantänsflygplatser
 • Uppföljning av nationella vaccinationsprogram – omfattning och uppskattad kostnad
 • Vaccination av barn – Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
 • Vaccination av gravida mot influensa – kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal
 • Vaccination mot bältros – vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal
 • Vaccination mot influensa – information för dig som är gravid
 • Vaccinationshäfte gula febern – International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (40 stycken)
 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) Inventering av situationen i Sverige 2009

Dessa kommer att publiceras efter revidering

 • Early Warning and Response System – System för tidig varning och reaktion avseende smittsamma sjukdomar
 • Förekomst av grupp B-streptokocker hos svenska kvinnor i samband med förlossning och överföring av bakterierna till barnet
 • Icke-medicinska åtgärder för att begränsa smittspridning vid en pandemi – stängning av skolor och förskolor – Vägledning för skol- och förskoleverksamhet
 • Icke-medicinska åtgärder för att begränsa smittspridning vid en pandemi – stängning av skolor och förskolor – Vägledning för smittskyddsläkarna
 • Internationell smittspårning – Rekommendationer för handläggning
 • Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda – Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter
 • Zoonoser. Nationell plan för myndighetssamverkan vid allvarliga zoonosutbrott. Juni 2009.