Inom ramen för STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) pågår sedan 1996 ett alkoholförebyggande arbete bland restauranger med serveringstillstånd: Ansvarsfull alkoholservering. Detta inkluderar långsiktig samverkan med representanter från kommunen, länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen, utbildning i ansvarsfull alkoholservering (ingen servering till ungdomar under 18 år och till märkbart påverkade gäster) för restaurangpersonal, samt förstärkt tillsyn utifrån alkohollagstiftningen. Forskare har i en tidigare utvärdering visat att dessa insatser ledde till en minskning av antalet polisanmälda våldsbrott med 29 procent.

I denna rapport beskrivs en hälsoekonomisk analys av Ansvarsfull alkoholservering i Stockholm City under perioden januari 1998 till september 2000. Resultatet visar att samhällets besparingar kopplade till rättsväsende, produktivitet, hälso- och sjukvård samt minskad skadegörelse är många gånger större än de kostnader som insatserna kräver. Till detta kommer att insatserna förebygger förluster av hälsorelaterad livskvalitet bland våldsoffer. Rapporten illustrerar därmed den stora potential för välfärdsvinster som finns i lokalt förankrade insatser mot alkoholrelaterade skador.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • År: 2007
  • Antal sidor: 27