Dagens hivbehandling har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även en stor hämmande effekt på smittsamheten hos de enskilda patienterna och på smittspridningen på befolkningsnivå.

Smittskyddsinstitutet har tillsammans med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) här sammanfattat den senaste forskningen och kunskapsläget när det gäller smittsamhet vid behandlad hivinfektion och bedömt smittrisken vid olika sexuella kontakter.

Smittrisken vid sprutdelning mellan personer som injicerar narkotika och smittrisken från mor till barn under graviditet och förlossning tas också upp. Kunskapsunderlaget vänder sig till hälso- och sjukvården, smittskyddet och övriga aktörer inom det hivpreventiva arbetet som behöver aktuell kunskap om smittsamhet och smittrisker, men också till andra samhällssektorer som rättsväsendet samt media och allmänhet.

Bakgrundstexter

Nio bakgrundstexter, författade av olika experter, fördjupar och ger mer detaljerad kunskap om forskning som berör ämnet. Texterna är samlade i ett särskilt dokument och tar upp epidemiologi, juridiska aspekter, smittrisk vid obehandlad hivinfektion, virusnivåer i genitalsekret, följsamhet till behandling, pre- och postexpositionsprofylax, smittrisk vid amning, smittsamhet från mor till barn, och perinatalt smittade ungdomar och sexualitet. För innehållet i bakgrundstexterna ansvarar de enskilda författarna själva.

Mer information och bakgrundstexter finns på RAV:s webbplats

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 20