Rapporten presenterar en process för hur Folkhälsomyndigheten kommer arbeta med att ta fram välgrundade underlag och bedömningar för beslut om förändringar av de nationella vaccinationsprogrammen.

Målgrupp är främst regeringen, som sedan den 1 januari 2013 tar beslut om nya sjukdomar ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, men även andra myndigheter och landsting och kommuner som implementerar programmen.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Genom en ändring av smittskyddslagen (SFS 2004:168) beslutar regeringen sedan den 1 januari 2013 om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten har sedan 1 juli 2015 ansvar för att ta fram underlag för beslutet till regeringen. Detta ansvar låg tidigare hos Socialstyrelsen och en arbetsmodell hade tagits fram. I denna rapport redovisas en ny arbetsmodell för att ta fram underlag och bedöma om regeringen ska föreslås att nya sjukdomar bör omfattas av nationella vaccinationsprogram, samt om sådana förändringar som Folkhälsomyndigheten själv beslutar om såsom målgrupper, antal doser och dosintervall i befintliga nationella vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör (GD) tillsätter en referensgrupp för nationella vaccinationsprogram med representanter från huvudmännen, yrkesföreningar, utförare av vaccinationsprogrammen samt myndigheter som får i uppgift att ge förslag på vilka förändringar av de nationella vaccinationsprogrammen som behöver utredas. Utifrån dessa behov tillsätter myndigheten de arbetsgrupper som behövs för att genomföra prioriterade utredningar, med Folkhälsomyndighetens sakkunniga inom vaccin, epidemiologer, mikrobiologer och hälsoekonomer samt inbjudna externa experter för respektive vaccinationsfråga, som ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en välavvägd första bedömning. Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram och andra experter får möjlighet att kommentera underlagen. Slutligen tar GD beslut om huruvida ett reviderat underlag och bedömning ska lämnas till regeringen eller leda till förändringar av föreskrifterna som myndigheten ansvarar för.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-12-18
  • Antal sidor: 21
  • Artikelnummer: 15129