Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och ett hänsynstagande till både den enskilda och hela familjens behov. Det är några av nyckelfaktorerna som framträder i denna rapport när det gäller ett ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma. Kunskapen har tagits fram inom ramen för 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt som Folkhälsomyndigheten stöttat 2012–2015.

Rapporten riktar sig främst till de som arbetar inom offentlig-, privat- och ideell sektor och som möter och ger stöd till barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk ohälsa eller våld förekommer.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

År 2011 gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen att i samråd med Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut, och Sveriges Kommuner och Landsting att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Utgångspunkten för satsningarna har varit den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011–2015 (ANDT-strategin). Folkhälsomyndighetens del i detta har varit att under perioden 2011–2015 utveckla kunskapen om stöd till barn i familjer där det finns missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Det har vi bland annat gjort genom att fördela medel till 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt som har tagit fram och utvecklat sätt att arbeta förebyggande för dessa barn och familjer. Denna rapport handlar om resultat och erfarenheter från dessa projekt.

Resultat från projekten är att såväl föräldrar som barn vill att deras problem ska uppmärksammas, trots att de ofta försöker dölja att allt inte står rätt till. De projekt som har haft fokus på skolan visar att förskolan och skolan är viktiga aktörer och arenor för att uppmärksamma barn och ungdomar med problem hemma. Resultat från de projekt som har studerat hur väl lagen om barns behov av stöd, i enlighet med § 2g i hälso- och sjukvårdslagen, efterlevs visar att verksamheterna inte lyckats implementera lagen fullt ut. Resultaten visar även att myndigheter som möter barn och föräldrar behöver samverka för att barnen inte ska falla mellan stolarna. Stödet som erbjuds behöver dessutom ta mer hänsyn till individuella behov och vara mer ändamålsenligt. En del av resultaten bekräftar sådant som är känt sedan tidigare. Flera utmaningar identifieras när det gäller att följa upp och mäta effekter av metoder på området. Några utvärderingar visar på positiva effekter men det konstateras samtidigt att detta är ett utmanande forskningsfält där det bl.a. kan vara svårt, och ta tid, att få deltagare som tackar ja till att delta i studier. Stöd till familjer med svårigheter är ett forskningsområde som behöver stärkas.

De 18 projekten har fått möjligheten att utveckla, testa och utvärdera olika insatser och särskilda metoder som är till för barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och våld. Även om det nationella utvecklingsarbetet 2011–2015 sammantaget bidragit med en hel del ny kunskap och erfarenhet om barn i familjer med stora svårigheter är en av slutsatserna att det ännu finns ett stort behov av kunskapsutveckling på området. Den nya ANDT-strategin för 2016–2020, samt den fortsätta satsningen på ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2020”, ger fortsatt prioritet till samhällets arbete med att utveckla och erbjuda ett kunskapsbaserat stöd till familjer som har stora svårigheter som missbruksproblem, psykisk ohälsa och våld.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-06-09
  • Antal sidor: 56
  • Artikelnummer: 16042

Öppna publikationen

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld(PDF 375 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan