Barnvaccinationsprogrammet 2013 – årsrapport

Årsrapporten, barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2013 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Läkemedelsverket.

Rapporten är en nationell sammanställning av uppföljningen av barnvaccinationsprogrammet. Den innehåller information om vaccinationstäckning, sjukdomsövervakning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning. Sammanställningen visar att vaccinationsprogrammet är effektivt och ger ett gott och säkert skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Denna årsrapport är den första nationella sammanställningen av resultat från uppföljningen av barnvaccinationsprogrammet. Den har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Läkemedelsverket och innehåller information om vaccinationstäckning, sjukdomsövervakning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige omfattar tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, allvarlig sjukdom av Haemophilus influenzae typ b (Hib), allvarlig pneumokocksjukdom, mässling, röda hund, påssjuka (MPR) samt för flickor även infektion med humant papillomvirus (HPV). Därtill vaccineras barn i definierade riskgrupper även mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker.

Vaccinationstäckningen i programmet är mycket hög med drygt 98 procent av alla tvååringar vaccinerade med tre doser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. Över 97 procent av barn födda 2010 är vaccinerade med en dos av MPR-vaccinet och över 95 procent av elever i årskurs 6 med två doser. Sverige uppfyller därmed ett av WHO:s elimineringsmål för mässling. Täckningsgraden för HPV-vaccination inom det nationella programmet är lägre (82 procent) än för andra vacciner och har inte ännu uppnått det uppsatta målet på minst 90 procent.

Nationella vaccinationsregistret startade 1 januari 2013 och blir ett användbart verktyg för vaccinuppföljningen i framtiden. Under första året registrerades över 1,1 miljoner vaccinationer. Av barn födda 2012 har 96 procent minst en vaccindos rapporterad till registret.

Sjukdomsövervakningen visar att de flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll. Antalet mässlingsfall var dock det högsta sedan år 2000 med flera små utbrott relaterade till utlandssmitta. Totalt 13 barn i åldern 11–18 månader blev smittade i samband med dessa. Detta kan indikera behov av åtgärder för att skydda denna åldersgrupp, antingen genom att tidigarelägga den första MPR-dosen och/eller att förstärka informationen om vikten av grundskydd mot mässling och röda hund vid utlandsresa.

Fallen av kikhosta var färre jämfört med 2012, men ett 30-tal barn under 6 månader insjuknade. Invasiv pneumokocksjukdom orsakad av vaccintyper har minskat kraftigt bland barn under 5 år sedan vaccinintroduktionen i programmet år 2009, men en viss ökning av pneumokocktyper som inte ingår i vaccinet (så kallad serotype replacement) har observerats.

Tidiga resultat från HPV-vaccinationsstudier visar att förekomsten av kondylom och cirkulerande HPV-vaccintyper minskat samt en hög skyddseffekt mot allvarliga cellförändringar hos unga kvinnor. Då vaccinet bara använts inom det allmänna vaccinationsprogrammet sedan ett år krävs noggrann fortsatt epidemiologisk och mikrobiologisk uppföljning.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket
  • Utgivningsdatum: 2014-09-23
  • Antal sidor: 76
  • Artikelnummer: 2014-09-02

Öppna publikationen

Barnvaccinationsprogrammet 2013 – årsrapport(PDF 1,3 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan