Kunskapssammanställningen sammanfattar den epidemiologiska situationen och det aktuella kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga upp till 19 år avseende sjuklighet, dödlighet och smittsamhet i Sverige. Här sammanfattas också den vetenskapliga litteraturen om smittspridning kopplat till förskolor och skolor samt hur sjukligheten hittills sett ut bland skolpersonal.

Liten andel fall bland barn men desto fler bland tonåringar

Barn fortsätter utgöra en liten andel av konstaterade covid-19-fall, men man ska komma ihåg att små barn inte heller testats i stor utsträckning. Däremot ses något fler fall ju äldre barnen blir. Tonåringar verkar vara mer mottagliga för att bli smittade än yngre barn, men utvecklar milda symtom. Under oktober månad har antalet diagnosticerade fall, speciellt bland äldre tonåringar ökat.

Smittspridning i skolan kopplat till vuxna eller äldre barn

Den kunskap vi har idag pekar på att skolmiljön i sig inte utgör en riskmiljö för barn, utan att smittspridning snarare sker på fritiden, i idrottssammanhang där man har nära kontakt, och i andra sociala sammanhang, till exempel på fester eller läger. Yrkesgrupper som träffar större grupper av barn inom skolan, grundskollärare, förskollärare och barnskötare, inte har en högre relativ risk att diagnostiseras med covid-19 i jämförelse med andra yrkesgrupper.

Läs rapporten: Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan

Kunskapen om konsekvenser av skolstängningar har ökat och tänkbara negativa effekter så som lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan har lyfts fram. Mot bakgrund av den aktuella kunskapen och i ett läge där pandemin inte är över, är det viktigt att vidta åtgärder som i största möjliga mån möjliggör för barn och unga att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Engelsk version: COVID-19 in children and adolescents (version 2)

Relaterad läsning

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Vägledningen har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan provtas för att påvisa pågående covid-19. Den är ett komplement till den allmänna provtagningsindikationen för nukleinsyrapåvisning (PCR-testning) för covid-19.

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 1)
Detta underlag sammanfattar det aktuella kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga och beskriver vad detta betyder för verksamheten i förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även verksamheten inom högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildningen berörs.

Allt är inte som vanligt - information till skolor om vikten av anpassning i pandemin
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Den riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige från årskurs 7 och uppåt.