Dokumentet är en komplettering till Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge och beskriver hur smittförebyggande åtgärder i takt med en ökad vaccinationstäckning och förbättrat epidemiologiskt läge kan anpassas till beskrivna nivåer i Vidareutveckling och konkretisering av nivåer för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19.

Innehållet i dokumentet bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna relaterat till nyttan för dem som berörs och behöver omsättas till konkreta anpassningar baserat på regionala och lokala förutsättningar och riskbedömningar.

Målgrupper för detta dokument är i första hand regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor och socialchefer i kommuner.

Läs mer:

Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge